Close

Subdivision

SNo. Subdivision Name SDO Email
1. Shivpuri Shri Arvind Vajpayee sdoshiv[at]gmail[dot]com
2. Karera Shri Rajan B Nadia sdmkarera13[at]gmail[dot]com
3. Pohari shri J.P. Gupta ropohari24[at]gmail[dot]com
4. Kolaras Shri Ganesh Kumar Jaiswal sdmkolaras2013[at]gmail[dot]com
5. Picchore Shri K.R. Chowkikar sdmpichhore[at]gmail[dot]com