Close

अनुभाग

S.no. Sub-division S.D.O. email
1. Shivpuri Shri Ganesh Kumar Jaisawal sdoshiv[at]gmail[dot]com
2. Karera Shri Dinesh Shukla sdmkarera13[at]gmail[dot]com
3. Pohari Shri Rajan B Nadia ropohari24[at]gmail[dot]com
4. Kolaras Shri Braj Biharilal Shrivastava sdmkolaras2013[at]gmail[dot]com
5. Pichhore Shri Bijendra Singh Yadav sdmpichhore[at]gmail[dot]com