Template for the Inforamation Handbook under,Right to Information Act
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


v/;k; 1

 

izLrkouk

 


1-1-            d`i;k gLriqfLrdk dh i`"BHkwfe ij izdk'k Mkysa lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e&2005

 

 

1-2-            gLriqfLrdk dk mn~ns';A

 

 

1-3-            ;g gLriqfLrdk fdu O;fDr;ksa@laLFkkuksa@laxBuksa bR;kfn ds fy;s mi;ksxh gSA

 

 

1-4-     gLriqfLrdk dk izk:iA

 

 

1-5-     ifjHkk"kk,a d`i;k gLriqfLrdk esa iz;ksx djh x;h 'kCnoyh dks ifjHkkf"kr djsaA

 

 

1-6-     gLriqfLrdk esa lek;ksftr fo"k;ksa ds laca/k esa foLr`r tkudkjh ds fy;s laidZ O;fDrA

 

 

1-7-     gLriqfLrdk esa miyC/k tkudkjh ds vfrfjDr lwpuk izkIr djus dh fof/k ,oa 'kqYdA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v/;k;& 2 eSuqvu & 1

 

laxBu dh fof'kf"V;ka] d`R; ,oa drZO;


2-1-     yksd izkf/kdj.k ds mn~ns';A

 

 

2-2-     yksd izkf/kdj.k dk fe'ku@ fotuA

 

 

2-3-     yksd izkf/kdj.k dk laf{kIr bfrgkl vkSj blds xBu dk izlaxA

 

 

2-4-     yksd izkf/kdj.k ds drZO;A

 

 

2-5-     yksd izkf/kdj.k ds eq[; d`R;A

 

 

2-6-            yksd izkf/kdj.k }kjk iznRr lsokvksa dh lwph ,oa mudk laf{kIr fooj.kA

 

 

2-7-            yksd izkf/kdj.k ds fofHkUu Lrjksa 'kklu] funs'kky;] {ks=] ftyk] Cykd vkfn ij laxBukRed <kapk tgka ykxw gksA

 

 

2-8-            yksd izkf/kdj.k dh dk;Z n{krk c<+kus gsrq tu lg;ksx dh vis{kk,aA

 

 

2-9-            tu lg;ksx lqfuf'pr djus ds fy;s fof/k@O;oLFkkA

 

 

2-10-        tu lsokvksa ds vuqJo.k ,oa f'kdk;rksa ds fujkdj.k dh O;oLFkkA

 

 

2-11-        eq[; dk;kZy; rFkk fofHkUu Lrjksa ij dk;kZy;ksa ds irs d`i;k irksa dk tuinokj oxhZdj.k djsa

 

2-12-        dk;kZy; ds [kqyus dk le; %

 

dk;kZy; ds cUn gksus dk le; %


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v/;k; & 3 eSuqvy & 2

 

vf/kdkfj;ksa vkSj deZpkfj;ksa dh 'kfDr;ka ,oa drZO;]


3-1     d`i;k fuEu iz:i ij vf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa dh 'kfDr;ksa ,oa drZO; dk fooj.k miyC/k djk,a A

 

uke ,oa in %& Jh v'kksd fue] eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh] tuin iapk;r

 

'kfDr;ka %&  iz'kkldh; %

 

 

tuin iapk;r ds leLr iz'kkldh; vf/kdkj ,oa tuin iapk;r {ks=kUrZxr dh leLr xzke iapk;rksa ds lfpoksa ij iz'kkldh; fu;a=.kA

 

foRrh; %

 

leLr foRrh; vf/kdkj] tuin iapk;rA

vU; %

 

 

tuin iapk;r dks iz'kkldh; fu;a=.k esa lksais x;s dk;Zdkjh fu;a=.kA

drZO; %

 

 

1&    e/;izns'k iapk;r eq[; dk;Zikyd vf/kdkjh dh 'kfDr;ka ,oa d`R; fu;e 1995 ds vUrxZr lkSais x;s drZO;A

2& e/;izns'k 'kklu] iapk;r ,oa xzkeh.k fodkl foHkkx }kjk le;&le; ij leuqnsf'kr vU; drZO;A


3-1     d`i;k fuEu iz:i ij vf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa dh 'kfDr;ksa ,oa drZO; dk fooj.k miyC/k djk,a A

 

uke ,oa in %&  Jh ,l-ch- cywvk] iapk;r ,oa lekt f'k{kk laxBd ,oa insu vfrfjDr eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh lekt dY;k.k tuin iapk;r

 

'kfDr;ka%&  iz'kkldh; %

 

iapk;r ,oa lekftd U;k; foHkkx }kjk lapkfyr ;kstukvksa ,oa dk;Zeksa ds izHkkjh vf/kdkjhA

 

foRrh; %

 

ugha

vU; %

 

ugha

drZO; %

1- iapk;r ,oa lkekftd U;k; foHkkx }kjk vknsf'kr ,oa fofgr drZO;A

2- eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh ds }kjk leuqnsf'kr drZO;A

 


3-1     d`i;k fuEu iz:i ij vf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa dh 'kfDr;ksa ,oa drZO; dk fooj.k miyC/k djk,a A

 

uke ,oa in %&Jh lqjsUnz flag nso]

             Jh jkelsod 'kekZ]

             mi;a=h] tuin iapk;r

      

'kfDr;ka%&  iz'kkldh; %

 

ugha

foRrh; %

 

ugha

vU; %

 

1&fuekZ.k dk;ksZa dk i;Zos{k.k ,oa ewY;kaduA

2&fuekZ.k dk;ksZa dh xq.koRrk cuk;s j[kukA

 

drZO; %

 

 

 

 

1- mi;a=h in ds fofgr drZO;A

2- eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh }kjk le;&le; ij    leuqnsf'kr drZO;A


3-1     d`i;k fuEu iz:i ij vf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa dh 'kfDr;ksa ,oa drZO; dk fooj.k miyC/k djk,a A

 

uke ,oa in %& Jh ujs'k dqekj HkkxZo]

              Jh cdhy dqekj VbZ;s]

              Jh tqxy fd'kksj 'kkD;]

              Jh t; izdk'k JhokLro]

              Jh Hkxokunkl dksyh]

              Jh v'kksd dqekj xqIrk]

              lgk;d fodkl foLrkj vf/kdkjh] tuin iapk;r {ks=kUrxZr dk;Zjr

'kfDr;ka%& iz'kkldh; %

 

 

e/;izns'k 'kklu xzkeh.k fodkl foHkkx ds }kjk leuqnsf'kr iz'kkldh; dk;ZA

foRrh; %

 

ugha

vU; %

 

Lo.kZ t;arh xzke Lojkstxkj ;kstuk dk f;kUo;u ,oa vuqJo.k eas eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh dk lg;ksxA

 

drZO; %

 

 

1- e/; izns'k 'kklu xzkeh.k fodkl foHkkx }kjk lgk;d fodkl foLrkj vf/kdkfj;ksa gsrq fofgr drZO;A

2- eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh }kjk le;&le; ij    leuqnsf'kr drZO;A


3-1     d`i;k fuEu iz:i ij vf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa dh 'kfDr;ksa ,oa drZO; dk fooj.k miyC/k djk,a A

 

uke ,oa in %& Jh vthrjke dqleh] lgk;d xzsM&2 izHkkjh ys[kkiky] tuin iapk;r fodkl 'kk[kk

 

'kfDr;ka%& iz'kkldh; %

 

ugha

foRrh; %

 

ys[kkiky ds fofgr d`R;A

vU; %

 

dk;kZy;hu vkns'k eakd 481 fnuakd 10@10@05 ds vuqlkj lkSais x;s nkf;Roksa ds fuoZgu gsrq le;&le; ij eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh ds le{k vko';d Lohd`fr gsrq vfHkys[kksa@ufLr;ksa dk izLrqrhdj.kA

 

drZO; %

 

 

 

1- lgk;d in ds drZO;A

2- eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh }kjk le;&le; ij    leuqnsf'kr drZO;A


3-1     d`i;k fuEu iz:i ij vf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa dh 'kfDr;ksa ,oa drZO; dk fooj.k miyC/k djk,a A

 

uke ,oa in %& vuwi 'kekZ] ys[kkiky] tuin iapk;r

 

'kfDr;ka%& iz'kkldh; %

 

ugha

foRrh; %

 

 

ys[kk fu;eksa ds vUrxZr ys[kk vfHkys[kksa dk la/kkj.k ,oa vuqj{k.k rFkk ys[kk fu;eksa ds vUrxZr foRrh; 'kfDr;ksa ds fuoZgu esa eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh dk lg;ksxA

 

vU; %

 

 

dk;kZy;hu vkns'k eakd 481 fnuakd 10@10@05 ds vuqlkj lkSais x;s nkf;Roksa ds fuoZgu gsrq le;&le; ij eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh ds le{k vko';d Lohd`fr gsrq vfHkys[kksa@ufLr;ksa dk izLrqrh dj.kA

 

drZO; %

 

 

1-     ys[kkiky ds fofgr drZO;

2- eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh }kjk le;&le; ij leuqnsf'kr drZO;A

 


3-1     d`i;k fuEu iz:i ij vf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa dh 'kfDr;ksa ,oa drZO; dk fooj.k miyC/k djk,a A

 

uke ,oa in %& Jh n;kjke yks/kh] lgk;d xzsM&2] tuin iapk;r fiNksj

 

 

'kfDr;ka%&  iz'kkldh; %

 

ugha

foRrh; %

 

ugha

vU; %

 

dk;kZy;hu vkns'k eakd 481 fnuakd 10@10@05 ds vuqlkj lkSais x;s nkf;Roksa ds fuoZgu gsrq le;&le; ij eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh ds le{k vko';d Lohd`fr gsrq vfHkys[kksa@ufLr;ksa dk izLrqrhdj.kA

drZO; %

 

1- lgk;d in ds drZO;A

2- eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh }kjk le;&le; ij    leuqnsf'kr drZO;A


3-1     d`i;k fuEu iz:i ij vf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa dh 'kfDr;ksa ,oa drZO; dk fooj.k miyC/k djk,a A

 

uke ,oa in %& jkts'k ckcw feJk] lgk;d xzsM&2] tuin iapk;r

 

'kfDr;ka%& iz'kkldh; %

 

ugha

foRrh; %

 

ugha

vU; %

 

dk;kZy;hu vkns'k eakd 481 fnuakd 10@10@05 ds vuqlkj lkSais x;s nkf;Roksa ds fuoZgu gsrq le;&le; ij eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh ds le{k vko';d Lohd`fr gsrq vfHkys[kksa@ufLr;ksa dk izLrqrhdj.kA

 

drZO; %

 

1- lgk;d in ds drZO;A

2- eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh }kjk le;&le; ij leuqnsf'kr drZO;A

 


3-1     d`i;k fuEu iz:i ij vf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa dh 'kfDr;ksa ,oa drZO; dk fooj.k miyC/k djk,a A

 

uke ,oa in %& jkts'k JhokLro] lgk;d xzsM&2] tuin iapk;r

 

 

'kfDr;ka%& iz'kkldh; %

 

ugha

foRrh; %

 

ugha

vU; %

 

 

 

 

dk;kZy;hu vkns'k eakd 481 fnuakd 10@10@05 ds vuqlkj lkSais x;s nkf;Roksa ds fuoZgu gsrq le;&le; ij eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh ds le{k vko';d Lohd`fr gsrq vfHkys[kksa@ufLr;ksa dk izLrqrhdj.kA

 

drZO; %

 

 

1- lgk;d in ds drZO;

2- eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh }kjk le;&le; ij leuqnsf'kr drZO;A


3-1     d`i;k fuEu iz:i ij vf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa dh 'kfDr;ksa ,oa drZO; dk fooj.k miyC/k djk,a A

 

uke ,oa in %& Jh jTtu [kka] okgu pkyd] tuin iapk;r

 

 

'kfDr;ka%& iz'kkldh; %

 

ugha

foRrh; %

 

ugha

vU; %

 

okgu dk lqjf{kr vuqj{k.k]

drZO; %

 

 

1- okgu pkyd ds fofgr drZO;

2- eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh }kjk le;&le; ij    leuqnsf'kr drZO;A

 


3-1     d`i;k fuEu iz:i ij vf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa dh 'kfDr;ksa ,oa drZO; dk fooj.k miyC/k djk,a A

 

uke ,oa in %& Jh ckcwyky dq'kokg] Hk`R;] tuin iapk;r fodkl 'kk[kk

                   

 

'kfDr;ka%&  iz'kkldh; %

 

ugha

foRrh; %

 

ugha

vU; %

 

lans'k okgd ,oa ufLr;ksa ds ifjpkyu esa lg;ksxA

drZO; %

 

 

 

1- Hk`R; in ds fofgr drZO;A

2- eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh dk;kZy; izeq[k }kjk le;&le; ij leuqnsf'kr vU; drZO;A


3-1     d`i;k fuEu iz:i ij vf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa dh 'kfDr;ksa ,oa drZO; dk fooj.k miyC/k djk,a A

 

uke ,oa in %& 1&Jh NksVsyky ukenso] Hk`R;] tuin iapk;r

              2&Jh gjhjke lsu] Hk`R;] tuin iapk;r

 

 

'kfDr;ka%&  iz'kkldh; %

 

ugha

foRrh; %

 

ugha

vU; %

 

lans'k okgd ,oa ufLr;ksa ds ifjpkyu esa lg;ksxA

drZO; %

 

 

 

1- Hk`R; in ds fofgr drZO;A

2- eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh dk;kZy; izeq[k }kjk le;&le; ij leuqnsf'kr vU; drZO;A


3-1     d`i;k fuEu iz:i ij vf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa dh 'kfDr;ksa ,oa drZO; dk fooj.k miyC/k djk,a A

 

uke ,oa in %& Jh gtjr dq'kokg] pkSdhnkj] tuin iapk;r

 

'kfDr;ka%& iz'kkldh; %

 

ugha

foRrh; %

 

ugha

vU; %

 

dk;kZy; dh lqj{kk O;oLFkkA

drZO; %

 

1- pkSdhnkj in ds fofgr drZO;A

2- eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh dk;kZy; izeq[k }kjk le;&le; ij leuqnsf'kr vU; drZO;A


3-1     d`i;k fuEu iz:i ij vf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa dh 'kfDr;ksa ,oa drZO; dk fooj.k miyC/k djk,a A

 

uke ,oa in %& ukjk;uh ckbZ] lQkbZ dkexkj va'kdkyhu tuin iapk;r fodkl 'kk[kk

 

'kfDr;ka%&iz'kkldh; %

 

ugha

foRrh; %

 

ugha

vU; %

 

dk;kZy; Hkou ,oa dk;kZy; izkax.k dh lQkbZA

drZO; %

 

lQkbZ dkexkj va'kdkyhu in ds fofgr drZO;A


3-1     d`i;k fuEu iz:i ij vf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa dh 'kfDr;ksa ,oa drZO; dk fooj.k miyC/k djk,a A

 

uke ,oa in %&Jh eukst ikjk'kj] dEI;wVj vkWijsVj nSfud etnwjh ij&dysDVj nj

 

'kfDr;ka%&  iz'kkldh; %

 

ugha

foRrh; %

 

ugha

vU; %

 

dEI;wVj dk;Z ,oa dEI;wVj rFkk lacaf/kr ;a=ksa dk vuqj{k.k o la/kkj.kA

 

drZO; %

 

 

 

1- dEI;wVj vkWijsVj ds fofgr drZO;A

2- eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh dk;kZy; izeq[k }kjk le;&le; ij leuqnsf'kr drZO;A


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v/;k; & 4 eSuqvy & 3

 

d`R;ksa ds fuokZgu gsrq fu;e] fofue;] vuqns'k] funsZf'kdk vkSj vfHkys[k


4-1       yksd izkf/kdj.k vFkok mlds vf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa }kjk vius d`R;ksa ds fuoZgu ds fy;s /kkfjr rFkk iz;ksx fd;s tkus okys fu;e] fofu;e] vuqns'k] funsZf'kdk vkSj vfHkys[k dh lwph fuEu iz:i ij izLrqr djk,a ;g lwpuk izR;sd vfHkys[k ds fy;s i`Fkd ls izLrqr djsa

 

vfHkys[k dk uke

vfHkys[k dk izdkj

o  e/;izns'k iapk;r jkt ,oa xzke Lojkt vf/kfu;e] 1993

o  Lo.kZ t;arh xzke Lojkstxkj ;kstuk

o  lEiw.kZ xzkeh.k jkstxkj ;kstuk

o  bafnjk vkokl ;kstuk

o  xksnku ;kstuk ;kstuk

o  xksdqy xzke fu;ekoyh

o  lkekftd lgk;rk dk;Ze

1&lekftd lqj{kk isa'ku ;kstuk

2&o`)koLFkk isa'ku ;kstuk

3&jk"Vh; ifjokj lgk;rk ;kstuk

vf/kfu;e

fn'kk&funsZ'k

fn'kk&funsZ'k

fn'kk&funsZ'k

;kstuk fu;ekoyh

;kstuk fu;ekoyh

ekxZnf'kZdk

&&**&&

&&**&&

&&**&&

 

 

vfHkys[k dk laf{kIr ifjp;%&

 

fu;e] fofu;e] vuqns'k] funsZf'kdk vkSj vfHkys[k dh izfr dgka ls izkIr dj ldrs gSa \

irk % tuin iapk;r fiNksj

nwjHkk"k % 07496 &245304

QSDl %  miyC/k ugha

bZ-esy % Jpphijphi@mp.nic.in

vU; %

 

 

 

 

 

fu;e] fofu;e] vuqns'k] funsZf'kdk vkSj vfHkys[k dh izfr izkIr djus dk 'kqYd ;fn dksbZ gks

 

 

 

 

 

 

% 'kklu }kjk ?kksf"kr fd;s tkus okys fu;eksa ds vUrxZr fu/kkZfjr 'kqYdA

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v/;k; & 5 eSuqvy & 5

 

uhfr fu/kkZj.k o dk;kZUo;u ds lEcU/k esa turk ;k tu&izfrfuf/k ls ijke'kZ ds fy;s cuk;h x;h O;oLFkk dk fooj.k


uhfr fu/kkZj.k gsrq

 

5-1       D;k yksd izkf/kdj.k }kjk uhfr fu/kkZj.k ds laca/k esa turk ;k tuizfrfuf/k dh ijke'kZ@Hkkxhnkjh dk dksbZ izko/kku gS \ ;fn gS] rks O;oLFkk dk fooj.k bl iz:i esa izLrqr djsa A

 

-la-

fo"k;@d`R; dk uke

D;k bl fo"k; esa turk dh Hkkxhnkjh vfuok;Z  gS \ gka@ugha

 

 

turk dh Hkkxhnkjh lqfuf'pr djus ds fy;s dh x;h O;oLFkk

 

 

fuEukuqlkj ;kstuk,a tuin iapk;r esa lapkfyr gSa&

 

 

 

 

o      Lo.kZ t;arh xzke Lojkstxkj ;kstuk

o      lEiw.kZ xzkeh.k jkstxkj ;kstuk

o      bafnjk vkokl ;kstuk

o      xksnku ;kstuk ;kstuk

o      xksdqy xzke ;kstuk

o      lkekftd lgk;rk dk;Ze

1&lkekftd lqj{kk isa'ku ;kstuk

2&fodykax Nk=o`fr ;kstuk

3&o`)koLFkk isa'ku ;kstuk

4&jk"Vh; ifjokj lgk;rk ;kstuk

gka

 

gka

gka

gka

gka

gka

gka

gka

gka

gka

 

tuin iapk;r dh lkekU; lHkk ,oa lacaf/kr fo"k;ksa dh LFkkbZ lfefr;ksa ds ekfld lfEeyuA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v/;k; & 6 eSuqvy & 5

 

yksd izkf/kdjh ds ikl ;k muds fu;a=.k esa mIyC/k nLrkostksa dk izoxksZa ds vuqlkj fooj.k


6-1  yksd izkf/kdj.k ds ikl miyC/k 'kkldh; nLrkostksa dh tkudkjh nsus gsrq fuEu iz:i dk iz;ksx djsaA lkFk gh ;g Hkh crk,a fd ;g nLrkost dgka miyC/k jgrs gSa&tSls fd lfpo Lrj ij] funs'kky; Lrj ij] vU; d`i;k **vU;** dk mi;ksx djus ds LFkku ij Lrj dk mYys[k djsa

 

-la-

izoxZ

nLrkost dk uke ,oa ,d iafDr esa ifjp;

 

nLrkost izkIr djus ds fy;s izf;k

/kkjd@fu;a=.kk/khu

1

dk;kZy;hu vkns'k ekad 481 fnukad 10@10@05 ds }kjk ukekafdr izHkkjh vf/kdkjh@deZpkjh

tuin iapk;r dks izR;k;ksftr orZeku esa lapkfyr leLr ;kstukvksa ls lacaf/kr vfHkys[k

fu;ekuqlkj

 

 

eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v/;k; & 7 eSuqvy & 6

 

cksMZ] ifj"knksa] lfefr;ksa ,oa vU; fudk;ksa dk fooj.k


7-1              d`i;k yksd izkf/kdj.k lss lac) cksMZ] ifj"knksa] lfefr ,oaa vU; fudkvksa dk laf{kIr fooj.k fuEu iz:i ds vk/kkj ij nsa A

     laca) laLFkk dk uke %& tuin iapk;r fiNksj

    laca) laLFkk dk izdkjcksMZ]ifj"knksa]lfefr;ksa ,oa fudk; ;k vU;%&fuxfer fudk;

    laca) laLFkk dh laf{kIr ifjp; LFkkiuk o"kZ] mn~ns'; eq[; d`R; %& 1994] e/;izns'k iapk;r ,oa xzke Lojkt vf/kfu;e 1993 dh /kkjk 50 ,oa 51 esa leuqnsf'kr d`R;

    laca) laLFkk dh Hkwfedk ijke'kZnk=h izca/kdkfj.kh@vU; %& izca/kdkfj.kh

    Lo:i ,oa orZeku lnL; %&tuin ioapk;r ds fuokZfpr lnL;ksa dk orZeku dk;Zdky fnukad 28@02@04 ls izkjaHk gSA rFkk dqy fuokZfpr lnL; la[;k 25 gSA

 

    eq[; inkf/kdkjh dk uke %& Jh jkeflag ifjgkj] v/;{k] tuin iapk;r] fiNksj

    eq[; dk;kZy; ,oa vU; 'kk[kkvksa ds irs %& dk;kZy; tuin iapk;r] fiNksj

    cSBd dh vko`fr %& ekfldA

    D;k cSBd esa turk Hkkx ys ldrh gS %& ugha] fuokZfpr ,oa insu lnL; rFkk lacaf/kr foHkkxh; vf/kdkjh gh Hkkx ys ldrs gSaA

    D;k cSBd ds dk;Zo`r rS;kj dh tkrh gS %& gkaA

    D;k turk cSBd dk dk;Zo`r izkIr dj ldrh gS] rks izf;k dk fooj.k nsa %& e/;izns'k iapk;r jkt vfHkys[kksa rFkk izfr;ksa dk fujh{k.k fu;e] 1995 ds vUrxZr fofgr izfdz;kA

vFkok

   lwpuk dk vf/kdkj] 2005 ds vUrxZr izLrkfor fofgr izfdz;k


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v/;k; & 8 eSuqvy & 7

 

yksd lwpuk vf/kdkfj;ksa ds uke] inuke ,oa vU; fof'kf"V;ka


8-1  d`i;k yksd izkf/kdj.k esa dk;Zjr yksd lwpuk vf/kdkfj;ksa] lgk;d yksd lwpuk vf/kdkfj;ksa rFkk foHkkxh; vihysV vFkkWfjVh ds laca/k esa fuEu iz:i esa lwpuk izLrqr djsa A

 

yksd izkf/kdj.k dk uke % tuin iapk;r fiNksj ftyk f'koiqjh

 

lgk;d yksd lwpuk vf/kdkjh %

-la-

uke

inuke

,l-Vh-Mh- dksM

nwjHkk"k

QSDl

bZ-esy

irk

dk;kZy;

vkokl

1-

Jh ,l-ch-cywvk 

iapk;r ,oa lekt f'k{kk laxBd

07496

245304

&

&

www.jppicshi@ mp.nic.in

dk;kZy; tuin iapk;r] fiNksj

 

yksd lwpuk vf/kdkjh %

-la-

uke

inuke

,l-Vh-Mh- dksM

nwjHkk"k

QSDl

bZ-esy

irk

dk;kZy;

vkokl

1-

Jh v'kksd fue

eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh

07496

245304

&

&

Jppicshi@mp.nic.in

 

dk;kZy; tuin iapk;r] fiNskj 

 

foHkkxh; vihysV vFkkWjsVh %

-la-

uke

inuke

,l-Vh-Mh- dksM

nwjHkk"k

QSDl

bZ-esy

irk

dk;kZy;

vkokl

1-

Jh vt; 'kekZ

eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh ftyk iapk;r f'koiqjh

07492

233249

225366

233249

dmshivpuri@mp.nic.in

 

dk;kZy; ftyk iapk;r f'koiqjh

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v/;k; & 9 eSuqvy & 8

 

fu.kZ; ysus dh izf;k


9-1     fdlh fo"k; ij fu.kZ; ysus ds fy, yksd izkf/kdj.k esa D;k izf;k viuk;h tkrh gS \ lfpoky; eSuqvy vkSj fcthusl eSuqvy ds fu;eksa] vkfn fu;eksa dk mi;ksx fd;k tk ldrk gS

        'kklu fu;ekuqlkjA

 

9-2     fdlh fo'ks"k fo"k; ij fu.kZ; ysus ds fy;s fu/kkZfjr fu;e ,oa izf;k D;k gS vFkok fu.kZ; ysus ds fy;s fdl&fdl Lrj ij fopkj fd;k tkrk gS \

1& tuin iapk;r dks vkoafVr fo"k;ksa ij] tuin iapk;r ds lfEeyu esa cgqer ds vk/kkj ij fu.kZ; fy;k tkrk gSA

2& eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh dks vkoafVr fo"k;ksa ij] eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh }kjk 'kklu }kjk fofgr izf;k viuk;h] tkdj fu.kZ; fy;k tkrk gSA

 

9-3     fy;s x;s fu.kZ;ksa dks turk rd igqapkus ds fy;s D;k O;oLFkk gS\

        1&xzke lHkk ,oa xzke iapk;rA

       2&lekpkjksa ds ek/;e lsA

 

9-4     fofHkUu Lrj ij fdu vf/kdkfj;ksa dh laLrqfr fu.kZ; ysus ds fy;s izkIr dh tkrh gS \

        lacaf/kr foHkkxh; vf/kdkfj;ksa dh fu.kZ; ysus gsrq laLrqfr izkIr dh tkrh gSA

 

9-5     vafre fu.kZ; ysus ds fy;s izkf/kd`r vf/kdkjh \

       eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh] tuin iapk;rA

 

9-6    eq[; fo"k; ftl ij yksd izkf/kdj.k }kjk fu.kZ; fy;k tkrk gS] mldk fooj.k fuEu iz:i esa vyx ls izLrqr djsaA

-la-

 

fo"k; ftlds laca/k esa fu.kZ; fy;k tkrk gS

1& lEiw.kZ xzkeh.k jkstxkj ;kstuk

    30 izfr'kr&tuin Lrj ds vUrxZr fodkl dk;Z ,oa xzke lHkk ls izkIr lwph esa ls fgrxzkfg;ksa dk p;uA

2& lkekftd lgk;rk dk;Zdze ds vUrxZr lgk;rk Lohd`frA

3& xzkeh.k fodkl ,oa xjhch js[kk ds uhps thou ;kiu djus okys ifjokjksa ds mUu;u ls lacaf/kr vU; fo"k;A

fn'kk&funsZ'k ;fn gksa] rks

;kstuk@dk;Zdze fofgr fn'kk&funsZ'k

fu.kZ; ysus dh izf;k

cgqer ds vk/kkj ij ,oa fu;ekuqlkjA

fu.kZ; ysus esa 'kkfey vf/kdkjh;ksa ds inuke

1& eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh] tuin iapk;r

2& lacaf/kr foHkkxh; vf/kdkjh] [k.M Lrjh; dk;kZy;

fu.kZ; ysus esa 'kkfey vf/kdkfj;ksa dh lEidZ LFkku

1&  eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh] dk;kZy; tuin iapk;rA

2& lacaf/kr vf/kdkjh dk [k.M Lrjh; dk;kZy;A

fu.kZ; ds fo:) dgka vkSj dSls vihy djsa

1& tuin iapk;r ds fu.kZ;ksa ds fo:) vihy gsrq fofgr izkf/kdkjh dysDVj@vfrfjDr dysDVj gSa rFkk e/;izns'k iapk;r vihy rFkk iqujh{k.k fu;e] 1995 ds vUrxZr vihy dh tk ldrh gSA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v/;k; & 10 eSuqvy & 9

 

vf/kdkfj;ksa vkSj deZpkfj;ksa dh funsZf'kdk


10-1 d`i;k tkudkjh fuEu iz:i esa xzke iapk;r okj nsa A

la--

xzke iapk;r

uke

inuke

,l-Vh-Mh- dksM

nwjHkk"k

irk

1

djebZdyk

Jh mek'kadj HkkxZo

 iapk;r lfpo

 

 

lacaf/kr iapk;r lfpo ds uke ds vkxs vafdr xzke iapk;r eq[;ky;

2

oDluiqj

Jh 'kadjflag

 &&**&&

 

 

 &&**&&

3

ukoyh

Jh jktsUnz flag pkSgku

 &&**&&

 

 

 &&**&&

4

njxoka

Jh eukst 'kekZZ

 &&**&&

 

 

 &&**&&

5

ukxqyh

Jh egsUnz xqIrk

 &&**&&

 

 

 &&**&&

6

ojSyk

Jh lhrkjke yks/kh xzke lgk;d vfrfjDr izHkkj

 &&**&&

 

 

 &&**&&

7

[kksM

Jh vejflag ijekj vfrfjDr izHkkj

 &&**&&

 

 

 &&**&&

8

fot;iqj

Jh txnh'k izlkn

 &&**&&

 

 

 &&**&&

9

x.ks'k[ksMk

Jh jkeizdk'k

 &&**&&

 

 

 &&**&&

10

ow<ksu&djSjk

Jh lhrkjke yks/kh

 &&**&&

 

 

 &&**&&

11

ik;xk

Jherh o`tyrk lskuh

 &&**&&

 

 

 &&**&&

12

HkMksjk

Jh eqqyk;eflag

 &&**&&

 

 

 &&**&&

13

[kMkss;

Jh txnh'kflag

 &&**&&

 

 

 &&**&&

14

fiijks

Jh jfoUnzflag oqUnsyk

 &&**&&

 

 

 &&**&&

15

`xq:dqnok;k

Jh lrh'k 'kekZ

 &&**&&

 

 

 &&**&&

16

frtkjiqj

Jh xtsUnzflag

 &&**&&

 

 

 &&**&&

17

dse[ksMk

Jh Qwyfalg

 &&**&&

 

 

 &&**&&

18

iMksjk

Jh izfrikyflag

 &&**&&

 

 

 &&**&&

19

:isiqj

Jh jkefuokl ykss/kh vfrfjDr izHkkj

 &&**&&

 

 

 &&**&&

20

x<ksb;k

Jh v'kksd 'kekZ

 &&**&&

 

 

 &&**&&

21

ekpekSj

Jh vksas0 ih0 JhokLro

 &&**&&

 

 

 &&**&&

22

nsojh[kqnZ

Jh v:.k dqaekj

 &&**&&

 

 

 &&**&&

23

dqEgjkSvk

Jh latho xqIrk

 &&**&&

 

 

 &&**&&

24

ohjk

Jh eUuwyky vkfnoklh

 &&**&&

 

 

 &&**&&

25

emdqMPNk

Jh dIrkuflag xqtZj

 &&**&&

 

 

 &&**&&

26

iVlsjk

Jh Qwyflag

 &&**&&

 

 

 &&**&&

27

oMSjk

Jh ohjflag ;kno

 &&**&&

 

 

 &&**&&

28

 'ksjx<

Jh Qhjkst [kkau

 &&**&&

 

 

 &&**&&

29

eYgkouh

Jh rkgjflag pkSgku

 &&**&&

 

 

 &&**&&

30

fNjokgk

Jh lrh'k 'kekZ

 &&**&&

 

 

 &&**&&

31

fpUuksnh

Jh lhrkjke yks/kh vfrfjDr izHkkj

 &&**&&

 

 

 &&**&&

32

vkliqj

Jh oStukFk

 &&**&&

 

 

 &&**&&

33

yHksMk

Jh dsoyfalg yks/kh

 &&**&&

 

 

 &&**&&

34

okpjkSu

Jh lhrkjke yks/kh vfrfjDr izHkkj

 &&**&&

 

 

 &&**&&

35

Hkjriqj befy;k

Jh ujsUnz xqIrk

 &&**&&

 

 

 &&**&&

36

egksok MkejkSu

Jh Hkxorh JhokLro vfrfjDr izHkkj

 &&**&&

 

 

 &&**&&

37

dDjkSvkBquh

Jh vejflag ijekj

 &&**&&

 

 

 &&**&&

38

euiqjk

Jh jkeflag f'kogjs

 &&**&&

 

 

 &&**&&

39

lsejh

Jh vfuy JhokLro

 &&**&&

 

 

 &&**&&

40

Hkxoka

Jh Jhjke yks/kh

 &&**&&

 

 

 &&**&&

41

[kSjokl

Jh ikrhjke vfgjokj

 &&**&&

 

 

 &&**&&

42

pkSeqgk

Jh fouksn ikBd

 &&**&&

 

 

 &&**&&

43

tjk;

Jh eukst 'kekZZ vfrfjDr izHkkj

 &&**&&

 

 

 &&**&&

44

oeuk

Jherh :de.kh 'kekZ

 &&**&&

 

 

 &&**&&

45

onjokl

Jh fnus'k dqekj

 &&**&&

 

 

 &&**&&

46

lyS;k

Jh [kydflag

 &&**&&

 

 

 &&**&&

47

nfo;kxksfoan

Jh t;ikyflag

 &&**&&

 

 

 &&**&&

48

eqgkj

Jh Hkxorh 'kekZ

 &&**&&

 

 

 &&**&&

49

<yk

Jh v'kksd dqekj

 &&**&&

 

 

 &&**&&

50

mejhdyk

Jh eukst dqekj

 &&**&&

 

 

 &&**&&

51

Hk;kou

Jh /keZnkl

 &&**&&

 

 

 &&**&&

52

mejh[kqnZ

Jh jken;ky

 &&**&&

 

 

 &&**&&

53

Hkojgkj

Jh Jhd`".k >kW

 &&**&&

 

 

 &&**&&

54

nqYgbZ

Jh Hkxorh JhokLro

 &&**&&

 

 

 &&**&&

55

unuk

Jh jktdqekj

 &&**&&

 

 

 &&**&&

56

dsMj

Jh fodzefalg

 &&**&&

 

 

 &&**&&

57

HkkSrh

Jh rksjufalg

 &&**&&

 

 

 &&**&&

58

fr/kkjh

Jh eukst dqekj xqIrk

 &&**&&

 

 

 &&**&&

59

okekSjMkejkSu

Jh jkeizlkn jke vfrfjDr izHkkj

 &&**&&

 

 

 &&**&&

60

fiikjk

Jh d`".kikyflag

 &&**&&

 

 

 &&**&&

61

ukan

Jh iou frokjh

 &&**&&

 

 

 &&**&&

62

dNkSvk

Jh jk/ksyky yks/kh

 &&**&&

 

 

 &&**&&

63

djkj[ksMk

Jh dIrkuflag pkSgku

 &&**&&

 

 

 &&**&&

64

fojkSyh

Jh d.kZflag

 &&**&&

 

 

 &&**&&

65

ikjs'oj

Jh y[kuyky

 &&**&&

 

 

 &&**&&

66

xkspksuh

Jh jfrjke iky

 &&**&&

 

 

 &&**&&

67

lqtkouh

Jh vo/k'kj.k 'kekZ

 &&**&&

 

 

 &&**&&

68

nsox<

Jh Hkkuwizrkifalag

 &&**&&

 

 

 &&**&&

69

fgEeriqj

Jh lqjsUnz 'kekZ

 &&**&&

 

 

 &&**&&

70

onj[kk

Jh jkeizlkn jke Hkxr

 &&**&&

 

 

 &&**&&

71

pankouh

Jh d`".kikyflag

 &&**&&

 

 

 &&**&&

72

/kksjkZ

Jh lhrkjke vfrfjDr izHkkj

 &&**&&

 

 

 &&**&&

73

u;k[ksMk

Jh vejflag vfrfjDr izHkkj

 &&**&&

 

 

 &&**&&

74

vkxjk

Jh jke fuokl yks/kh

 &&**&&

 

 

 &&**&&

75

oesjk

Jh fouksn ikBd

 &&**&&

 

 

 &&**&&

76

foyjbZ

Jh vo/k'kj.k 'kekZ

 &&**&&

 

 

 &&**&&


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v/;k; & 11 eSuqvy & 10

 

izR;sd vf/kdkjh vkSj deZPkkjh }kjk izkIr ekfld ifjJfed vkSj mlds fu/kkZj.k dh i}fr


11-1 d`i;k tkudkjh fuEu iz:i esa nsa A

 

-la-

uke

inuke

ekfld ikfjJkfed

ikfjrksf"kd@ ikfjrksf"kd HkRrk

eagxkbZ HkRrk

ikfjJkfed ds fu/kkZfjr dh i)fr tks fu;ekoyh esa nh x;h gks

'kkldh; deZpkjho`Un

1

Jh v'kksd fue

eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh

6500

 

'kklu }kjk osru fu/kkZj.k fu;ekuqlkj

2

Jh lqjsUnz flag nso

mi;a=h

7700

4428

&&**&&

3

Jh jke lsod 'kekZ

mi;a=h

9100

5005

&&**&&

4

Jh ujs'k dqekj HkkxZo

l-fo-fo-v-

6750

4082

&&**&&

5

Jh cdhy dqekj VbZ;s

l-fo-fo-v-

6625

4010

&&**&&

6

Jh tqxy fd'kksj 'kkD;

l-fo-fo-v-

4900

3018

&&**&&

7

Jh Hkxoku nkl dksyh

l-fo-fo-v-

5900

3593

&&**&&

8

Jh t; izdk'k JhokLro

l-fo-fo-v-

6750

4082

&&**&&

9

Jh v'kksd dqekj xqIrk

l-fo-fo-v-

6625

4010

&&**&&

10

Jh vthr jke dqleh

lgk;d xzsM&2

4100

2408

&&**&&

11

Jh n;kjke yks/kh

lgk;d xzsM&2

4700

2703

&&**&&

12

Jh ckcwyky dq'kokg

Hk`R;

3200

1870

&&**&&

13

Jh gtjr dq'kokg

pkSdhnkj

2124

 

&&**&&

14

Jhefr ukjk;.h okbZ

lQkbZ dkexkj

150

 

&&**&&

tuin deZpkjho`Un

1

Jh vuwi 'kekZ

ys[kkiky

2040

5769

&&**&&

2

Jh jkts'k ckcw feJk

lgk;d xzsM&2

1640

4849

&&**&&

3

Jh jkts'k JhokLro

lgk;d xzsM&2

1330

3783

&&**&&

4

Jh jTtu [kka iBku

okgu pkyd

1055

3010

 

5

Jh gjhjke lsu

lans'k okgd

945

2718

&&**&&

6

Jh NksVsyky ukenso

lans'k okgd

830

2382

&&**&&

7

Jh eukst ikjk'kj

dEI;wVj vkijsVj

2423

-

nSfud osru etnwj

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v/;k; & 12 eSuqvy & 11

 

izR;sd vfHkdj.k dks vkoafVr ctV

 

lHkh ;kstukvksa] O;; izLrkoksa rFkk /ku forj.k dh lwpuk


 

 

 

fuekZ.k] fodkl] rduhdh dk;Z djus okys yksd izkf/kdj.kksa ds fy;s

 

 

 

 

 

12-1-

yksd izkf/kdj.k ds izR;sd vfHkdj.k dks vkcafVr ctV dh lwpuk] ftlesa fd lHkh ;kstukvksa] O;; izLrkoksa rFkk /ku forj.k dh lwpuk gks]  fuEu izk:i esa nsa A

 

 

 

-

;kstuk dk uke

Lohd`r dk;Z dk uke ,oa xzke dk uke

dk;Z izkajHk gksus dk fnukad

dk;Z lekiu dh laHkkfor fnukad

Lohd`r ctV

dqy O;; jkf'k

dk;Z dh xq.koRrk ,oa lekiu djokus ds fy, ftEesnkj vf/kdkjh

fjekZd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

,l-th-vkj-ok;
30 izfr'kr

1

iz/kkuea=h lMd ls nfo;kxksfoUnz }kfjkd rd

fojkSyh

30/11/2004

15/03/2005

4.22

4.70

mi;a=h

&&

2

lh-lh-jksM gjnksy okok ls oaxyk rd

iMksjk

21/10/2004

29/03/2005

4.65

4.35

mi;a=h

&&

3

iBkj ls dapuiqj igqapekxZ

dDjkSvk Bquh

18/10/2004

27/06/2005

3.94

2.14

mi;a=h

&&

4

jkmVksjk ls :isiqj igapekxZ

:isiqj

05/11/2004

20/12/2004

1.01

0.69

mi;a=h

&&

5

lhlhjksM gfjtu oLrh ls pkSijk

fiijks

03/11/2004

09/02/2005

4.82

4.80

mi;a=h

&&

6

lhlhjksM xksdqy xzke dkyhigkMh

tjk;

05/11/2004

06/09/2005

5.34

5.34

mi;a=h

&&

7

lhlh jksM ol LVs.M ls xkao rd

<yk

27/10/2004

14/12/2004

4.82

4.82

mi;a=h

&&

8

igqapekxZ [ksjksuk ls ekfudiqj

dqEgjkSvk

30/10/2004

20/01/2005

4.91

3.01

mi;a=h

&&

9

igqpekxZ jUuksn jksM ls ohjiqj

yHksMk

20/10/2004

10/02/2005

4.07

3.98

mi;a=h

&&

10

igqapekxZ fguksfr;k ls ,;j unh

xq:dqnok;k

27/10/2004

10/03/2005

4.77

4.27

mi;a=h

&&

11

igqpekxZ 'ksjx< ls x<ksbZ;k

 'ksjx<

27/10/2004

02/05/2005

4.04

2.16

mi;a=h

&&

12

Viju ls eqdkf>j ukyk

fpUuksnh

27/10/2004

14/12/2005

2.68

2.05

mi;a=h

&&

13

lhlh jksM fpUuksnh

fpUuksnh

07/12/2004

06/01/2005

4.88

4.69

mi;a=h

&&

14

igqapekxZ xksjkVhyk ls igkMiqj

oMsjk

28/10/2004

17/05/2005

3.7

3.96

mi;a=h

&&

15

igaqapekxZ lMek;kiqj ls Viju

[kMks;

30/10/2004

17/01/2005

3.28

2.43

mi;a=h

&&

16

lhlh jksM [ksMks; gfjtu olrh ekSrhiqj

[kMks;

07/12/2004

22/03/2004

3.22

2.73

mi;a=h

&&

17

lhlh jksM mejh[kqnZ

mejh[kqnZ

19/11/2004

19/04/2005

3.7

2.86

mi;a=h

&&

18

emdqMPNk ls ohjk igqapekxZ

emdqMPNk

23/11/2004

25/03/2004

2.53

1.41

mi;a=h

&&

19

lh-lh-}kfjdk

fojkSyh

04/12/2004

24/01/2005

4.92

4.92

mi;a=h

&&

20

tk[k egknso iMksjk ls MkaMkiqjk igqapekxZ

iMksjk

26/11/2004

14/12/2004

4.92

2.17

mi;a=h

&&

21

lhlh jksM vkfnoklh oLrh

lyS;k

25/11/2004

19/11/2004

3.22

3.19

mi;a=h

&&

22

igqapekxZ jUuksn jksM ls nqxkZiqj

Hkxok

30/11/2004

16/06/2005

4.13

0.47

mi;a=h

&&

23

ik;xk ls eYgkouh igqapekxZ

ik;xk

02/12/2004

16/06/2005

4.93

1.18

mi;a=h

&&

24

fot;iqj ls [kksM igqapekxZ

fot;iqj

30/11/2004

15/05/2005

4.59

1.00

mi;a=h

&&

25

lhlh jksM

unuk

02/12/2004

24/03/2005

3.22

3.19

mi;a=h

&&

26

iz/kkuea=h lMd ls eksVk etjk rd igqapekxZ

djkj[ksMk

02/12/2004

11/07/2005

4.9

1.74

mi;a=h

&&

27

vkfnoklh oLrh HkMksjk ls rsnwiqjk igqapekxZ

HkMksjk

01/12/2004

24/03/2005

3.22

2.87

mi;a=h

&&

28

lhlh jksM gfjtu oLrh

[kSjokl

02/12/2004

05/05/2005

2.42

2.40

mi;a=h

&&

29

oMsjk jksM ls jUuksn rd eqjehdj.k

okpjksu

01/12/2004

29/08/2005

1.88

1.88

mi;a=h

&&

30

xkSpksuh ls fnukjk igqapekxZ

xkspkSuh

01/12/2004

02/07/2005

4.83

2.49

mi;a=h

&&

31

lh-lh-jksM lqtkouh

lqtkouh

30/11/2004

09/09/2005

4.82

4.15

mi;a=h

&&

32

dDjkSBk ls uksdkukyk rd igqapekxZ

pkSeqgk

25/11/2004

19/04/2005

2.76

2.44

mi;a=h

&&

33

x.ks'k[ksMk ls oq<kuiqj

x.ks'k[ksMk

26/11/2004

18/08/2005

3.46

1.95

mi;a=h

&&

34

lh-lh-jkssM HkksMu

Hk;kou

26/11/2004

29/03/2005

3.22

2.04

mi;a=h

&&

35

frtkjiqj ls elwjh igqapekxZ

frtkjiqj

07/12/2004

11/02/2005

4.71

4.15

mi;a=h

&&

36

lh-lh-jksM Hkojgkj

Hkojgkj

07/12/2004

21/05/2005

1.68

1.31

mi;a=h

&&

37

oksYMj eqjehdj.k xq:dqnok;k ls tkudhyky /kkdM rd

xq:dqnok;k

04/12/2004

07/11/2005

4.97

5.22

mi;a=h

&&

38

x.ks'k[ksMk ls xksjkVhyk eqjehdj.k

x.ks'k[ksMk

07/12/2004

10/02/2005

2.89

2.87

mi;a=h

&&

39

lhlh jksM lsejh

lsejh

30/11/2004

10/03/2005

3.52

1.12

mi;a=h

&&

40

lhlh jks M oqw<kuiqj

ow<ksu djSjk

14/12/2004

02/06/2005

2.52

2.45

mi;a=h

&&

41

lhlh jksM

 'ksssjx<

12/12/2004

25/11/2005

4.94

1.11

mi;a=h

&&

42

lh lh jkssM djkj[ksMk

djkj[ksMk

14/12/2004

09/05/2005

4.52

3.91

mi;a=h

&&

2

,lthvkjok;
22-5 izfr'kr

1

lqjs'k

tqxrk

u;k[ksMk

31/03/2005

 

0.72

0.15

mi;a=h

&&

2

nsohyky

jruk

iMksjk

 

 

0.72

 

 

 

3

gjizlkn

Hkqtvk

<yk

31/03/2005

 

0.72

0.15

 

 

4

ok/kjkt

nsoyky

[kksM

 

 

0.72

 

 

 

5

fcfu;k

[kwok

[kSjokl

31/03/2005