dk;kZy; tuin iapk;r ujoj ftyk fkoiqjh e-iz-

 

 

 

 

lwpuk dk vf/kdkj

vf/kfu;e & 2005

A

A

A

A

A

A

 

 

eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh

tuin iapk;r ujoj


tuin iapk;r ujoj ftyk fkoiqjh e-iz-

lwpuk dk vf/kdkj

 

ekad

fo"k;

fooj.k

1

2

3

2-1

yksd izkf/kdj.k ds m|s';

ftys dh tuin iapk;r ujoj esa iapk;rh jkt laLFkkvksa ds ek/;e ls xzkeh.k vapy dk lexz fodkl A

2-2

yksd izkf/kdj.k dk fe'ku@fotu

Hkkjr ds lafo/kku esa 73 osa la'kks/ku ds vuq:i xzkeh.k tuksa ds fy;s f=Lrjh; iapk;rh jkt laLFkkvksa dk xBu fd;k tkdj vke turk dk fodkl A

2-3

yksd izkf/kdj.k dk laf{kIr bfrgkl vkSj blds xBu dk izlax

e- iz- iapk;r jkt vf/kfu;e 1993 1994 ds vuqlkj tuin iapk;r dk xBu gqvk gS A

2-4

yksd izkf/kdj.k ds drZO;

xzkeh.kksa {ks=ksa esa xkao dk fodkl ftlesa f'k{kk LOkkLF;]is;ty ,oa 'kklu dh dY;k.kdkjh ;kstukvksa dk fdz;kUo;u A

2-5

yksd izkkf/kdj.k ds eq[; d`R;

'kklu ds 22 foHkkxksa dks lkFk esa ysdj tuin {ks= dk lexz fodkl ftlesa f'k{kk] LokLF;] is;ty] i'kqikyu]

m|kfudh ls lacaf/kr t:jr ean yksxksa dks vkfFkZd lgk;rk iznku dj LOkkcyEch cukuk A

2-6

yksd izkf/kdj.k }kjk iznRr lsokvksa dh lwph ,oa mudk laf{kIr fooj.k

turk ds fgr esa py jgh ;kstuk tSls&ifjokj lgk;rk]o`)koLFkk isa'ku]lkekftd lqj{kk isa'ku]fodykax Nk=o`fRr ;kstuk ,oa vU; tudY;k.kdkjh ;kstukvksa dk fdz;kUo;u A

2-7

yksd izkf/kdj.k ds fofHkUu Lrjksa 'kklu]funs'kky;]{ks=]ftyk]CykWd vkfn

ij laxBukRed <kapk tgka ykxw gks

tuin Lrj ij tuin iapk;r] xzke Lrj ij xzke iapk;r dk xBu fd;k tkdj f=Lrjh; iapk;rhjkt O;oLFkk ykxw gS A

2-8

yksd izkf/kdj.k dh dk;Zn{krk c<+kus gsrq tu lg;ksx dh vis{kk;sa

xzkeh.k tuksa ls tu lg;ksx ,oa fuokZfpr izfrfuf/k;ksa ls jk; ysdj dk;Z fd;s tkrs gSa A

2-9

tu lg;ksx lqfuf'pr djus ds fy;s fof/k@O;oLFkk

fuokZfpr izfrfuf/k;ksa dh cSBdksa esa ppkZ ,oa ikfjr fu.kZ; vuqlkj dk;Zokgh dh tkrh gS A

2-10

 

 

 

2-11

ftu lsokvksa ds vuqJo.k ,oa f'kdk;rksa ds fujkdj.k dh O;oLFkk eq[; dk;Zikyu rFkk fofHkUu Lrjksa ij dk;kZy;ksa ds irs d`i;k irksa dk

tuinokj oxhZdj.k djsa

e-iz- iapk;rjkt vf/kfu;e 1993 ds varxZr cuk;s fu;e vuqlkj dk;Zokgh dh tkrh gS A

dk;kZy; tuin iapk;r ujoj ftyk fkoiqjh

Qksu uacj 957491&272369

2-12

dk;kZy; ds [kqyus dk le; %

dk;kZy; ds can gksus dk le; %

dk;kZy; ds [kqyus dk le; izkr% 10-30 cts

dk;kZy; ds can gksus dk le; lka; 05-30 cts

 


v/;k; & 3 eSuqvy & 2

vf/kdkfj;ksa vkSj deZpkfj;ksa dh kfDr;ka ,oa dkZO;

3-1

in dk uke

Jh ch- ,l- gal] eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh] tuin iapk;r ujoj

kfDr;ka

izkkldh; & tuin iapk;r ds leLr iz'kkldh; vf/kdkj ,oa xzke iapk;rksa dk fujh{k.k

 

fokh; & leLr foRrh; vf/kdkj] tuin iapk;r

 

vU; & tuin iapk;r ds v/khuLFk foHkkxksa ij fu;a=.k ,oa leUo;

dkZO;

1-       tuin {ks= esa xjhch js[kk ds uhps thou ;kiu djus okys ifjokjksa dh lwph dk lR;kiuA

2-       xzkeh.k fodkl foHkkx ls lacaf/kr lHkh ;kstuk,sa tSls lEiw.kZ xzkeh.k jkstxkj ;kstuk] Lo.kZ t;arh xzke Lojkstxkj ;kstuk] xzkeh.k vkokl ;kstuk] e/;kUg Hkkstu dk;Ze] chek ;kstuk vkfn ;kstukvksa dks tuin esa lQy lapkyu dj f;kUo;u djuk rFkk y{; vuqlkj miyfC/k izkIr djuk ,oa i;kZIr fuxjkuh ,oa i;Zos{k.k j[kuk] le; & le; ij tkap djuk vkfnA

3-       xzkeh.k fodkl dh leLr ;kstukvksa ds funsZkkuqlkj dk;Z ;kstuk ,oa lsYQ vkWQ izkstsDV tuin Lrj ds rS;kj djuk] vko;drkuqlkj tuin dk vuqeksnu izkIr dj ftyk iapk;r dks fu/kkZfjr le;kof/k esa izsfkr djuk rFkk Lohd`fr ds ipkr tuin esa rnkuqlkj f;kUo;u lqfufpr djkukA

4-       tuin iapk;r ,oa {ks=kUrxZr lHkh xzke iapk;rksa rFkk leLr xzkeksa ls lacaf/kr ewyHkwr tkudkfj;ksa dk fjdkMZ rS;kj djuk ,oa tufgr dh ;kstukvksa ckor ofjB vf/kdkfj;ksa dks voxr djkukA

5-       [kk|kUu dk forj.k ljiap @ ,tsalh dks iznk; fd;k tk jgk gks mu dk;ksZa esa izR;sd lIrkg de ls de ,d LFkku ij Lo;a mifLFkr jgdj lgh forj.k dk izek.khdj.k djukA

6-       lkekU; dkZO;ksa dk fuoZgu djuk ,oa v/khuLFk deZpkfj;ksa ij fu;a=.k j[kukA

7-       eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh ftyk iapk;r] fodkl vk;qDr dk;kZy; ,oa kklu }kjk le; & le; ij lkSais x, dkZO;ksa dk fuoZgu dj pkgh xbZ vko;d tkudkjh le;kof/k esa izsfkr djuk] izkd`frd foinkvksa ,oa tufgr ds vU; dk;ksZa ds izfr tkx:drk j[kdj ofjB vf/kdkfj;ksa dks voxr djkukA

8-       xzkeh.k {ks= ds yksxksa dh fkdk;rksa dk fujkdj.k dh f= Lrjh; O;oLFkk ds varxZr xzke iapk;r] mi[k.M Lrjh; fkfojksa ds lqpk: lapkyu dh O;oLFkk djukA

           


 


in dk uke

 Jh tehy [kku fodkl foLrkj vf/kdkjh] tuin iapk;r ujoj

kfDr;ka

izkkldh; & ugha

 

fokh;    & ugha

 

vU; & tuin iapk;r ds v/khuLFk foHkkxksa ij fu;a=.k ,oa leUo;

dkZO;

1-       eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh ds vodkk vkfn ds dkj.k vuqifLFkfr esa mlds lkekU; dkZO;ksa dk fuokZg djukA

2-       lEiw.kZ xzkeh.k jkstxkj ;kstuk] Lo.kZ t;arh xzke Lojkstxkj ;kstuk] xzkeh.k vkokl ;kstuk] e/;kUg Hkkstu dk;Ze] LFkkiuk ds izHkkjh vf/kdkjh ,oa eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh tuin iapk;r }kjk lkSais x, vU; dk;ksZa ds izHkkjh vf/kdkjhA

3-       lgk;d fodkl foLrkj vf/kdkfj;ksa ds dk;Z dk fu/kkZfjr jksLVj ds eqrkfcd fujh{k.k] le; & le; ij i;Zos{k.k rFkk okfkZd ewY;kadu izfrosnu eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh dks izLrqr djukA

4-       xzkeh.k {ks= ds yksxksa dh fkdk;rksa dk fujkdj.k dh f= Lrjh; O;oLFkk ds varxZr xzke iapk;r rFkk mi[k.M Lrjh; fkfojksa ds lqpk: lapkyu dh O;oLFkk esa eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh dks lg;ksx nsuk rFkk f= Lrjh; O;oLFkk ls lacaf/kr i=d rS;kj dj eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh dks izLrqr djukA

5-       xzke iapk;rksa ds ek/;e ls djk, x, dk;ksZa ls lacaf/kr vuqnku iath dk la/kkj.k ,oa mls v|ru djukA

6-       okfkZd dk;Z ;kstuk rS;kj djus esa xzke iapk;rksa ,oa lgk;d fodkl foLrkj vf/kdkfj;ksa dks lykg ,oa lg;ksx nsukA

7-       xzkeh.k fodkl dh lHkh ;kstukvksa dh izxfr ls lacaf/kr ekfld @ =Sekfld @ okfkZd izfrosnu ladfyr dj ftyk iapk;r dks fHktokukA

8-       bafnjk vkokl ;kstuk rFkk xzkeh.k vkokl ;kstuk ds varxZr Lohd`r fuekZ.kk/khu dk;ksZa esa de ls de 50 izfrkr dk;ksZa dk ,d okZ esa ,d ckj fujh{k.k rFkk de ls de 20 izfrkr dk;ksZa dk fuekZ.k ds mijkar HkkSfrd lR;kiu djukA

9-       ljiapksa ,oa vU; inkf/kdkfj;ksa] deZpkfj;ksa ls olwyh ;ksX; jkfk dh tkudkjh iapk;r ,oa lekt fk{kk laxBd dks miyC/k djkukA

10-    kkldh; foHkkxksa ds ek/;e ls djk, tkus okys dk;ksZa dh xq.kokk] etnwjh ds Hkqxrku vkfn ds laca/k esa LFkkuh; iwNrkN ds vk/kkj ij fLFkfr ls eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh dks le; & le; ij voxr djkukA

11-    Lo.kZ t;arh xzke Lojkstxkj ;kstuk esa lgk;d fodkl foLrkj vf/kdkfj;ksa dks Lo lgk;rk lewgksa dk xBu ,oa fodkl esa ekxZnkZd dh Hkwfedk dk fuoZgu djukA 2- fodkl [k.M Lrjh; ijkekZ lfefr dh cSadks ds lkFk fu;fer rkSj ij cSBdsa vk;ksftr dj cSBdksa dk dk;Zokgh fooj.k jftLVj esa la/kkfjr djuk ,oa cSBdksa esa fy, x, fu.kZ;ksa ij vuqorhZ dk;Zokgh djukA 3- cSadksa dks fn, x, vfxze dk le; ij lek;kstu lqfufpr djukA

 


 in dk uke

lgk;d fodkl foLrkj vf/kdkjh 6] tuin iapk;r ujoj

kfDr;ka

izkkldh; & ugha

 

fokh; & ugha

 

vU; &

dkZO;

1-       Lo.kZ t;arh xzke Lojkstxkj ;kstuk ds xzke Lrj ij f;kUo;u dh leLr ftEesnkjhA

2-       xjhch js[kk ds uhps thou ;kiu djus okyksa dk losZ{k.k] Lo lgk;rk lewg @ Lo jkstxkfj;ksa ds _.k izdj.k cukuk ,oa ekxZnkZu nsukA

3-       ykHkkfUor fgrxzkfg;ksa dh ekWuhVfjax gsrq vko;d vfHkys[k rS;kj djuk ,oa fodkl iqfLrdk vkfn rS;kj djukA

4-       detksj bdkbZ;ksa dh iquZLFkkiuk ckor dk;Zdkjh cSadksa ls lEidZA

5-       _.k dh olwyh esa cSadksa dks enn nsukA

6-       ykHkkfUor fgrxzkfg;ksa dh vfLr;ksa dk HkkSfrd lR;kiu dj vko;d izfrosnu ofjB vf/kdkfj;ksa dks izLrqr djukA

7-       ikq ,oa fgrxzkfg;ksa dk ekLVj ikWfylh ds vuqlkj chek djokuk rFkk muds Dyse fnykukA

8-       Lo lgk;rk lewg xBu ,oa fodkl esa ekxZnkZd dh Hkwfedk dk fuokZg djukA

9-       xzke okj ,oa iapk;r okj vius dk;Z{ks= ds mu leLr fgrxzkfg;ksa dh iath la/kkfjr djuk] ftlesa fgrxzkgh dks nh xbZ vkfFkZd lgk;rk dh iwjh tkudkjh fu/kkZfjr izi= esa jgsxhA

10-    lEiw.kZ xzkeh.k jkstxkj ;kstuk] e/;kUg Hkkstu dk;Ze ,oa vU; ;kstukvksa ds varxZr {ks= esa py jgs dk;ksZa dk i;Zos{k.k djuk ,oa dk;Z dks kh?kz iw.kZ djkus ckor~ iapk;r ls fudV dk lEidZ j[kuk rFkk dk;Z dh izxfr ,oa xq.kokk ij i;Zos{k.k dj izfrosnu HkstukA

11-    xzke ls tufgr ds dk;ksZa ckor ofjB vf/kdkfj;ksa dks lwpuk nsukA etnwjksa dk fu;ekuqlkj etnwjh @ vukt ds Hkqxrku dk i;Zos{k.k djukA

12-    eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh tuin iapk;r dks fofHkUu ;kstuk ds varxZr iznk fu/kkZfjr izi= esa izR;sd ekg dh 25 rkjh[k rd ekfld izfrosnu izLrqr djukA

13-    ljiap ,oa dk;Zdkjh ,tsalh }kjk fu/kkZfjr eLVj jksy dk voyksdu dj ,oa mlesa lkIrkfgr jkstxkj laca/kh tkudkjh izek.ki= ds vk/kkj ij ekg dh tkudkjh ladfyr dj rFkk ljiapksa ls tks tkudkjh izkIr djsaxs] ml ij ljiapksa ds gLrk{kj izkIr djukA

14-    tgka [kk|kUu dk forj.k lh/ks ,tsalh }kjk fd;k tk jgk gks] izR;sd lIrkg esa de ls de ,d iapk;r esa Lo;a forj.k ds le; mifLFkr jguk ,oa lgh forj.k gksus ckor izek.khdj.k djukA

15-    vkokl ;kstuk esa iw.kZrk izek.ki= nsus gsrq xfBr lfefr esa lnL; dh gSfl;r ls iw.kZrk izek.ki= tkjh djuk rFkk ykHkkfUor fgrxzkgh }kjk jkfk dk mi;ksx dj fuekZ.k dk;Z fd;k tk jgk gS] mldk i;Zos{k.k djukA

16-    lsYQ vkWQ izkstsDV rFkk ,Dku Iyku rS;kj djus esa enn djukA

17-    {ks= ds lHkh xzkeksa ls lacaf/kr ewyHkwr tkudkjh ,df=r dj mldk fjdkMZ rS;kj djuk] tufgr dh ;kstukvksa ckor ofjB vf/kdkfj;ksa dks voxr djkuk rFkk xzkeh.k fodkl foHkkx }kjk lapkfyr leLr ;kstukvksa dks rS;kj djus rFkk f;kUo;u esa lacaf/kr vf/kdkfj;ksa dks lg;ksx iznku djukA

18-    ofjB vf/kdkfj;ksa }kjk fn, x, funsZkksa dk ikyu djukA izkd`frd foinkvksa rFkk tufgr ds vU; dk;ksZa ds izfr tkx:drk j[kdj ofjB vf/kdkfj;ksa dks voxr djkuk rFkk iznk y{; dh iwfrZ lqfupr djukA

19-    dk;Z{ks= dh xzke lHkk ,oa xzke iapk;r ds ljiap }kjk vk;ksftr cSBd esa gkftj gksus dh lwpuk ij cSBd esa vifjgk;Z dkj.kksa dks NksM+dj vfuok;Zr% mifLFkr jgukA

 


in dk uke

Jh Mh- ds- fpryS] iapk;r ,oa lekt fk{kk laxBd] tuin iapk;r ujoj

kfDr;ka

izkkldh; &

             izHkkjh vf/kdkjh iapk;r ,oa lekt U;k;] is; ty] jkgr izdksB] flVhtu pkVZj] vkj- vkj- lh- olwyh] iapk;r fuokZpu] xzke U;k;ky;] f=Lrjh; lfpoky;] [k.M Lrjh;] ftyk Lrjh; flfoj] jkVh; lgk;rk dk;Ze] iapk;rdehZ LFkkiuk] dke ds cnys vukt ;kstuk] 11okW foRr vk;ksx] iapk;r kk[kk] xzke lHkk dk ctV ,oa fujh{k.k] lwpuk ds vf/kdkj

 

fokh; & ugha

 

 

 

vU; &

 

 

dkZO;

 

 


 

 

 


in dk uke

Jh khry izlkn tSu ys[kkiky tuin tuin iapk;r ujoj

kfDr;ka

izkkldh; & ugha

 

fokh; & ugh

 

vU; & ys[kk] vads{k.k] ctV ,oa lkekU; izkklu] fk{kkdehZ LFkkiuk] osru] Mh-ih-bZ-ih-] e/;kUg Hkkstu dk;Ze] xkS.k [kfut] ih-vkbZ-lh- LFkkiuk] ys[kk] U;k;ky;hu izdj.k ,oa fo/kkulHkk izu] tuin dh cSBdsa] LVksj dh ufLr;ksa dk la/kkj.k ,oa izLrqfrdj.k

 

dkZO;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


in dk uke

Jh vkksd dqekj kekZ] lgk;d oxZ 2] tuin iapk;r ujoj

kfDr;ka

izkkldh; & ugha

 

fokh;    & ugha

 

 

vU; & LFkkiuk tuin ,oa fodkl] ,l-th-vkj-okbZ- 20 izfrkr] 50 izfrkr ,oa 22-5 izfrkr] ,l-lh@,l-Vh- ,oa Lisky izkstsDV] [kk|kUu izHkkj] okfkZd dk;Z ;kstuk dh ufLr;ksa dk la/kkj.k ,oa izLrqfrdj.k

 

 

dkZO;

 

 

 

 


 


in dk uke

Jh jke fcgkjh yky JhokLro lgk;d oxZ 3] tuin iapk;r ujoj

kfDr;ka

izkkldh; & ugha

 

 

fokh; & ugha

 

vU; & xzke U;k;ky;] f=Lrjh; lfpoky;] tUe&e`R;q iath;u] dke ds cnys vukt ;kstuk] xksdqy xzke] iapk;r kk[kk] fuokZpu] uhys dkMZ] lkekU; dkMZ ,oa vUR;ksn; ;kstuk dh ufLr;ksa dk la/kkj.k ,oa izLrqfrdj.k

 

dkZO;

 

 

 

 

 

 

 


in dk uke

Jh vfuy dqekj kekZ  lgk;d oxZ 3] tuin iapk;r ujoj

kfDr;ka

izkkldh; & ugha

 

 

fokh; & ugha

 

vU; & dk;kZy;hu dk;Z

dkZO;

 

 

 

 

 

 

 

 


in dk uke

Jh uthj vgen [kkau] lgk;d oxZ 3] tuin iapk;r ujoj

kfDr;ka

izkkldh; & ugha

 

 

fokh; & ugha

 

vU; & lEiw.kZ xzkeh.k jkstxkj ;kstuk 30 izfrkr] 15 izfrkr] lkekftd lqj{kk isaku] o`)koLFkk isaku] esVjfuVh] Vh-,y- vkosnu] lkaln@fo/kk;d@ea=h@eq[;ea=h ls izkIr vkosnu dk fujkdj.k] vkod&tkod] 11 lw=h; dk;Ze] cSBd tujin] dEI;wVj@Vkbfiax dk;Z dh ufLr;ksa dk la/kkj.k ,oa izLrqfrdj.k

dkZO;

 


 


in dk uke

Jh jesk pUnz kekZ lgk;d oxZ 2] tuin iapk;r ujoj

kfDr;ka

izkkldh; & ugha

 

 

fokh; & ugh

 

vU; & fo/kk;d en] lkaln en] 11okW foRr vk;ksx] 10 ok foRr vk;ksx] tuHkkxhnkjh ;kstuk] ,-th-,e-ih, vkWfMV ,oa fujh{k.k dh ufLr;ksa dk la/kkj.k ,oa izLrqfrdj.k

dkZO;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


in dk uke

Jh gjnkl dksyh] lgk;d oxZ 2] tuin iapk;r ujoj

kfDr;ka

izkkldh; & ugha

 

 

fokh;    & ugha

 

vU; & ys[kk fodkl] jkgr kk[kk] is;ty] 20 lw=h;] lkekU; fuokZpu] vkaxuckM+h] jkVh; ifjokj lgk;rk] xzkeh.k bathfu;j ;kstuk] tu lEidZ dk;Ze dh ufLr;ksa dk la/kkj.k ,oa izLrqfrdj.k

dkZO;

 

 

 

 

 

 


in dk uke

Jh gqdqe flag ,-Mh-bZ-vks-] tuin iapk;r ujoj

kfDr;ka

izkkldh; & ugha

 

fokh; & ugha

 

 

vU; & ch-ih-,y- losZ] xzhu dkMZ] ,l-th-,l-ok;-] ,l-,p-th-] bfUnzjk vkokl ;kstuk] tuLokLFk j{kd] xkSj{kd] xkSnku ;kstuk dh ufLr;ksa dk la/kkj.k ,oa izLrqfrdj.k

dkZO;

 

 


in dk uke

Jh eksgu yky Hk`R;] tuin iapk;r ujoj

kfDr;ka

izkkldh; & ugha

 

fokh; & ugha

 

vU; & dk;kZy;hu dk;Z

dkZO;

 

 

 

 

 


in dk uke

Jh izse flag jktiwr okgu pkyd] tuin iapk;r ujoj

kfDr;ka

izkkldh; & ugha

 

 

fokh;  & ugha

 

 

vU; & okgu pkyd

 

dkZO;

 

 

 

 

 

 

 

 


in dk uke

Jh iq:kkske Jhokl pkSdhnkj] tuin iapk;r ujoj

kfDr;ka

izkkldh; & ugha

 

 

fokh; & ugha

 

 

vU; & dk;kZy; esa pkSdhnkj dk dk;Z

 

 

dkZO;

 


 


in dk uke

mi;a=h 4] tuin iapk;r ujoj

kfDr;ka

izkkldh; & ugh

 

 

fokh;    & ugha

 

 

 

vU; & fuekZ.k dk;ksZa esa rduhdh fu;a=.k ,oa rduhdh ekxZn'kZu nsuk

 

 

dkZO;

 

 

 


v/;k; & 4 eSuqvy & 3

d`R;ksa ds fuoZgu gsrq fu;e] fofu;e] vuqnsk] funsZfkdk vkSj vfHkys[k

4-1

 

vfHkys[k dk uke

 

iapk;r ,DV vf/kfu;e

xzke U;k;ky; vf/kfu;e

fujkfJr isaku fu;e

Nk= o`fk fu;e

,l-th-,l-ok;- fu;ekoyh

,l-th-vkj-ok;- fu;ekoyh

vkbZ-,-ok;- fu;ekoyh

iz'kklu fu;ekoyh

xksnku ;kstuk fu;ekoyh

xksdqy xzke fu;ekoyh

tUe&e`R;q fu;ekoyh

vfHkys[k dk izdkj 

fu;e

fu;e

fu;e

fu;e

fu;e

fu;e

fu;e

fu;e

fu;e

fu;e

fu;e

 

 

 

vfHkys[k dk laf{kIr ifjp;

xzkeh.k fodkl foHkkx ls lacaf/kr tuin Lrj ij vuqkaflr Lohd`r dk;Z

 

fu;e] fofue;] vuqnsk] funsZfkdk vkSj vfHkys[k dh izfr dgka ls izkIr dj ldrs gSa

 

 

irk &

nwjHkkk &

QsDl &

bZ esy &

vU; &

dk;kZy; tuin iapk;r ujoj

272369

&

&

&

fu;e] fofue;] vuqnsk] funsZfkdk vkSj vfHkys[k dh izfr dks izkIr djus dk kqYd ;fn dksbZ gks

 

kklu funsZkkuqlkj

 


v/;k; & 5 eSuqvy & 4

uhfr fu/kkZj.k o dk;kZUo;u ds laca/k esa turk ;k tu izfrfuf/k ls ijkekZ ds fy, cukbZ xbZ O;oLFkk dk fooj.k

uhfr fu/kkZj.k gsrq

 

5-1

 

- la-

fok; @ d`R; dk uke

D;k bl fok; esa turk dh Hkkxhnkjh vfuok;Z gS \ gka @ ugha

turk dh Hkkxhnkjh lqfufpr djus ds fy, dh xbZ O;oLFkk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

iapk;r ,DV vf/kfu;e

xzke U;k;ky; vf/kfu;e

fujkfJr isaku fu;e

Nk= o`fk fu;e

,l-th-,l-ok;- fu;ekoyh

,l-th-vkj-ok;- fu;ekoyh

vkbZ-,-ok;- fu;ekoyh

iz'kklu fu;ekoyh

xksnku ;kstuk fu;ekoyh

xksdqy xzke fu;ekoyh

tUe&e`R;q fu;ekoyh

gka

gka

gka

gka

gka

gka

gk

gk

gk

gk

gk

tuin Lrj ij fuokZfpr ekuuh; tu izfrfuf/k }kjk kklu }kjk tkjh uhfr vuqlkj dk;Zokgh lqfufpr djkukA

      

uhfr ds dk;kZUo;u gsrq

 

5-2  

 

- la-

fok; @ d`R; dk uke

D;k bl fok; esa turk dh Hkkxhnkjh vfuok;Z gS \ gka @ ugha

turk dh Hkkxhnkjh lqfufpr djus ds fy, dh xbZ O;oLFkk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

iapk;r ,DV vf/kfu;e

xzke U;k;ky; vf/kfu;e

fujkfJr isaku fu;e

Nk= o`fk fu;e

,l-th-,l-ok;- fu;ekoyh

,l-th-vkj-ok;- fu;ekoyh

vkbZ-,-ok;- fu;ekoyh

iz'kklu fu;ekoyh

xksnku ;kstuk fu;ekoyh

xksdqy xzke fu;ekoyh

tUe&e`R;q fu;ekoyh

gk

gk

gk

gk

gk

gka

gk

gk

gk

gk

gk

 

tuin Lrj ij fuokZfpr ekuuh; tu izfrfuf/k;ksa }kjk kklu dh uhfr;ksa vuq:i Lohd`r dk;ksZa dk fu/kkZfjr ,tsafl;ksa ls f;kUo;u djkukA

 

 

 


v/;k; & 6 eSuqvy & 5

yksd izkf/kdkjh ds ikl ;k muds fu;a=.k esa miyC/k nLrkostksa dk izoxksZa ds vuqlkj fooj.k

6-1

 

- la-

izoxZ

nLrkost dk uke ,oa ,d iafDr esa ifjp;

nLrkost izkIr djus ds fy, izf;k

/kkjd @ fu;a=.kk/khu

1

ys[kk kk[kk

dSk cqd] leLr ys[kk iath

fu/kkZfjr kqYd tek djus ds mijkar

eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh tuin iapk;r ujoj }kjk iznk; vknskkuqlkj

2

LFkkiuk

tuin iapk;r ds leLr deZpkfj;ksa ds lsok vfHkys[k

&^^&

&^^&

3

,l-th-,l-ok;-

izdj.k laca/kh iath] ch-ih-,y- losZ lwph

&^^&

&^^&

4

cSBdsa

tuin iapk;r dh leLr cSBdsa

&^^&

&^^&

5

ys[kk fodkl

dsk cqd leLr ys[kk fodkl

&^^&

&^^&

6

iapk;r kk[kk

lfpoksa dh LFkkiuk] tUe e`R;q iath] xzke U;k;ky;] fuokZpu kk[kk

&^^&

&^^&

7

bafnjk vkokl

bafnjk vkokl dh lwph

&^^&

&^^&

8

lkekftd lqj{kk isaku

fgrxzkfg;ksa dh tkudkjh ,oa iath

&^^&

&^^&

9

o`)koLFkk isaku

fgrxzkfg;ksa dh tkudkjh ,oa iath

&^^&

&^^&

10

jkVh; ifjokj lgk;rk

fgrxzkfg;ksa dh tkudkjh ,oa iath

&^^&

&^^&

11

fodykax Nk=o`fk

fgrxzkfg;ksa dh tkudkjh ,oa iath

&^^&

&^^&

12

11 lw=h; dk;Ze

11 lw=h; dh tkudkjh

&^^&

&^^&

13

fkdk;r kk[kk

fkdk;r laca/kh tkudkjh

&^^&

&^^&

14

,l-th-vkj-ok;- 30 izfrkr tuin Lrj

tkudkjh ,oa iath

&^^&

&^^&

15

fk{kkdehZ @ lafonk fk{kd

tkudkjh ,oa iath

&^^&

&^^&

16

vkod tkod kk[kk

tkudkjh ,oa iath

&^^&

&^^&

 


v/;k; & 7 eSuqvy & 6

cksMZ] ifjknksa] lfefr;ksa ,oa vU; fudk;ksa dk fooj.k

7-1

 

lac) laLFkk dk uke ,oa irk

 

tuin iapk;r ujoj

lac) laLFkk dk izdkj

 

fudk;

lac) laLFkk dk laf{kIr ifjp;

 

 

LFkkiuk okZ

 

uohu okZ 2005 esa fuokZfpr

mn~ns;

 

tuin {ks=kUrxZr kklu }kjk ykxw ;kstukvksa dk f;kUo;u

eq[; d`R;

 

kklu }kjk iznk; vf/kdkjh ds vuq:i f;kUo;u

lac) laLFkk dh Hkwfedk

 

izca/kdkfj.kh

Lo:i ,oa orZeku lnL;

 

tuin iapk;r esa 25 fuokZfpr lnL; gSa

eq[; vf/kdkjh dk uke

 

Jh ch- ,l- gal

eq[; dk;kZy; ,oa vU; kk[kkvksa ds irs

 

dk;kZy; tuin iapk;r ,oa ?kksfkr 74 xzke iapk;rsa

cSBd dh vko`fk

 

izfr ekg lk/kkj.k lHkk ,oa LFkkbZ lfefr;ksa dh cSBd vk;ksftr dh tkrh gS A

D;k cSBd esa turk Hkkx ys ldrh gS \

 

ugha

D;k cSBd ds dk;Zo`k rS;kj dh tkrh gS \

 

dk;Zo`r iath esa ikfjr izLrko dk banzkt fd;k tkrk gS A

D;k turk cSBd dk dk;Zo`k izkIr dj ldrh gS \ vxj gka rks izf;k dk fooj.k nsaA

 

gka] e- iz- iapk;r jkt vf/kfu;e ds vUrxZr cus fu;e ds vuq:i vkosnu izkIr gksus ij udy fn;s tkus dk izko/kku gS

 


v/;k; & 8 eSuqvy & 7

yksd lwpuk vf/kdkfj;ksa ds uke] inuke ,oa vU; fofkfV;ka

8-1

 

yksd izkf/kdj.k dk uke %

lgk;d yksd lwpuk vf/kdkjh %

 

- la-

uke

inuke

,l-Vh-Mh- dksM uacj

nwjHkkk

QSDl

bZ esy

irk

dk;kZy;

vkokl

1

Jh tehy [kku

fodkl foLrkj vf/kdkjh

07491

272369

&

&

&

tuin iapk;r izkax.k ujoj

 

 

 

 

yksd lwpuk vf/kdkjh %

 

- la-

uke

inuke

,l-Vh-Mh- dksM uacj

nwjHkkk

QSDl

bZ esy

irk

dk;kZy;

vkokl

1

Jh cz Lo:i gal

eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh

07491

272369

&

&

&

tuin iapk;r izkax.k ujoj

 

 

 

 

 

foHkkxh; vihysV vFkkWfjVh %

 

- la-

uke

inuke

,l-Vh-Mh- dksM uacj

nwjHkkk

QSDl

bZ esy

irk

dk;kZy;

vkokl

1

Jh vt; kekZ

eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh ftyk iapk;r

07492

233249

225366

233249

ceozpshi

@mp.nic.in

 

dk;kZy; Mh-vkj-Mh-,- ftyk iapk;r f'koiqjh

 


v/;k; & 9 eSuqvy & 8

fu.kZ; ysus dh izf;k

 

9-1

fdlh fok; ij fu.kZ; ysus ds fy, yksd izkf/kdj.k esa D;k izf;k viukbZ tkrh gS \

 

kklu funsZakksa dh izf;k vuqlkj

9-2

fdlh foksk fok; ij fu.kZ; ysus ds fy, fu/kkZfjr fu;e ,oa izf;k D;k gS \ vFkok fu.kZ; ysus ds fy, fdl & fdl Lrjksa ij fopkj fd;k tkrk gS \

 

tuin] cSBd

9-3

fy, x, fu.kZ; dks turk rd igqapkus ds fy, D;k O;oLFkk gS \

 

xzke iapk;r lfpo

9-4

fofHkUu Lrj ij fdu vf/kdkfj;ksa dh laLrqfr fu.kZ; ysus ds fy, izkIr dh tkrh gS \

 

eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh

 tuin iapk;r ujoj

9-5

vafre fu.kZ; ysus ds fy, izkf/kdkfjr vf/kdkjh

 

tuiniapk;r@eq[;dk;Zikyu vf/k-

 tuin iapk;r ujoj

9-6

eq[; fok; ftl ij yksd izkf/kdj.k }kjk fu.kZ; fy;k tkrk gS \

 

fodkl dk;Z dh Lohd`fr

fgrxzkgh ewyd ;kstukvksa dk f;kUo;u

 

 

- la-

 

 

fok;

 

 

fnkk funsZk

 

kklu }kjk fu/kkZfjr le; lhek esa

fu.kZ; ysus dh izf;k

 

xzkeh.k Lrj

fu.kZ; ysus esa kkfey vf/kdkjh ds inuke

 

eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh

 tuin iapk;r ujoj

fu.kZ; ysus esa kkfey vf/kdkfj;ksa dh lEidZ lwpuk

 

eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh

 tuin iapk;r ujoj

fu.kZ; ds fo:) dgka vkSj dSls vihy djsa

 

eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh

 ftyk iapk;r fkoiqjh

 


v/;k; & 10 eSuqvy & 9

vf/kdkfj;ksa vkSj deZpkfj;ksa dh funsZfkdk

10-1

- la-

uke

inuke

,l-Vh-Mh- dksM uacj

nwjHkkk

QSDl

bZ esy

irk

dk;kZy;

vkokl

1

Jh cz Lo:i gal

eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh

07491

272369

 

 

 

kkl- vkokl tuin iapk;r izkax.k ujoj

2

Jh Mh- ds- fprys

iapk;r ,oa lekt fk{kk laxBd

07491

272369

 

 

 

&&^^&&

3

Jh tehy [kku

fodkl foLrkj vf/kdkjh

07491

272369

 

 

 

&&^^&&

4

Jh vks- ih- kekZ

mi;a=h

07491

272369

272535

 

 

&&^^&&

5

Jh gfjvkse JhokLro

mi;a=h

07491

272369

 

 

 

khryk iqjk  eksgYyk ujoj

6

Jh ih- ds- xqIrk

mi;a=h

07491

272369

 

 

 

pksjkikjk eksgYyk ujoj

7

Jh ds- ,l- ;kno

,-Mh-bZ-vks-

07491

272369

 

 

 

xzke o iksLV lhgksj rglhy ujoj

8

Jh Mh- ds- kekZ

,-Mh-bZ-vks-

07491

272369

 

 

 

xzke Vksfj;k[kqnZ iksLV nkojHkkV rglhy ujoj

9

Jh ts- ,l- jktiwr

,-Mh-bZ-vks-

07491

272369

 

 

 

iqfyl Fkkus ds ihNs ujoj

10

Jh lh- ,y- pkS/kjh

,-Mh-bZ-vks-

07491

272369

 

 

 

gkFkhFkku eksgYyk ujoj

11

Jh gqdqe flag tkVo

,-Mh-bZ-vks-

07491

272369

 

 

 

cl LVs.M ds ihNs ujoj

12

Jh ds- lh- tkVo

,-Mh-bZ-vks-

07491

272369

 

 

 

xzke o iksLV lqukjh rglhy ujoj

13

Jh jesk panz kekZ

lgk oxZ 2

07491

272369

 

 

 

fldanjiqj rglhy ujoj

14

Jh gjnkl dksyh

lgk oxZ 2

07491

272369

272272

 

 

egknso iqjk rglhy ujoj

15

Jh khry izlkn tSu

ys[kkiky

07491

272369

272512

 

 

khrykiqjk rglhy ujoj

16

Jh vkksd kekZ

lgk oxZ 2

07491

272369

272363

 

 

jsLV gkml ds ikl ujoj

17

Jh jke fcgkjh JhokLro

lgk oxZ 3

07491

272369

272569

 

 

nhun;ky uxj ujoj

18

Jh vfuy dqekj kekZ

lgk oxZ 3

07491

272369

&

&

&

xat njcktk ujoj

19

Jh uthj [kku

lgk oxZ 3

07491

272369

272332

 

 

kkldh; vkokl tuin izkax.k ujoj

20

Jh eksgu yky ckFke

Hk`R;

07491

272369

 

 

 

<+hej eksgYyk ujoj

 


v/;k; & 11 eSuqvy & 10

izR;sd vf/kdkjh vkSj deZpkjh }kjk izkIr ekfld ikfjJfed vkSj mlds fu/kkZj.k dh i)fr

11-1

- la-

uke

inuke

ekfld ikfjJfed

ikfjrksfkd@ ikfjrksfkd Hkkk

ikfjJfed ds fu/kkZfj.k dh i)fr tks fu;ekoyh esa nh xbZ gks

1

Jh cz Lo:i gal

eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh

 

 

kklu }kjk tkjh lsok HkrhZ fu;eksa ds vuq:i

2

Jh Mh- ds- fprys

iapk;r ,oa lekt fk{kk laxBd

 

 

 

3

Jh tehy [kku

fodkl foLrkj vf/kdkjh

9309

 

 

4

Jh vks- ih- kekZ

mi;a=h

 

 

 

5

Jh gfjvkse JhokLro

mi;a=h

11590

 

 

6

Jh ih- ds- xqIrk

mi;a=h

 

 

 

7

Jh ds- ,l- ;kno

,-Mh-bZ-vks-

9309

 

 

8

Jh Mh- ds- kekZ

,-Mh-bZ-vks-

9309

 

 

9

Jh ts- ,l- jktiwr

,-Mh-bZ-vks-

9309

 

 

10

Jh lh- ,y- pkS/kjh

,-Mh-bZ-vks-

9506

 

 

11

Jh gqdqe flag tkVo

,-Mh-bZ-vks-

9309

 

 

12

Jh ds- lh- tkVo

,-Mh-bZ-vks-

9506

 

 

13

Jh jesk panz kekZ

lgk oxZ 2

9506

 

 

14

Jh gjnkl dksyh

lgk oxZ 2

8325

 

 

15

Jh khry izlkn tSu

ys[kkiky

8655

 

 

16

Jh vkksd kekZ

lgk oxZ 2

8447

 

 

17

Jhjkefcgkjh JhokLro

lgk oxZ 3

6541

 

 

18

Jh vfuy dqekj kekZ

lgk oxZ 3

5157

 

 

18

Jh uthj [kku

lgk oxZ 3

4951

 

 

19

Jh eksgu yky

Hk`R;

4405

 

 

20

izse flag jktiwr

okgu pkyd

2526

 

dysDVj egksn; }kjk fu/kkZfjr etnwjh nj vuqlkj

21

Jh iq:kkske Jhokl

pkSdhnkj

2308

 

&&^^&&

22

Jh nwcfj;k teknkj

lQkbZ dehZ

509

 

&&^^&&

 


v/;k; & 12 eSuqvy & 11

izR;sd vfHkdj.k dks vkoafVr ctV

lHkh ;kstukvksa] O;; izLrkoksa rFkk /ku forj.k dh lwpuk

 

12-1

- la-

;kstuk dk uke

dk;Z

dk;Z izkjaHk gksus dk fnukad

dk;Z ds lekiu dh vuqekfur fnukad

izLrkfor ctV

Lohd`r ctV

kklu }kjk iznk fdrksa esa

dqy O;;

dk;Z dh xq.kokk ,oa lekiu djokus ds fy, ftEesnkj vf/kdkjh

1

SGRY 20%ftyk Lrj

f}rh; Js.kh ekxZ iijsMw ls eB

11-6-04

18-11-04

1-713

1-713

4

1-71

,l-Mh-vks- vkj-bZ-,l-

2

 

f}rh; Js.kh ekxZ f<xokl ls ugj

6-11-04

9-1-05

1-31

1-31

4

1-31

&&^^&&

3

 

f}rh; Js.kh ekxZ flyjk ls jksuhtk

6-11-04

20-6-05

4-61

4-61

3

4-15

&&^^&&

4

 

f}rh; Js.kh ekxZ Qrsgiqj ls jex<k

6-11-04

11-2-05

3-61

3-61

4

3-61

&&^^&&

5

 

f}rh; Js.kh ekxZ futkeiqj ls xMkSyh

9-11-04

1-4-05

1-49

1-49

4

1-49

&&^^&&

6

 

f}rh; Js.kh ekxZ fdkuiqj ls vkfnoklh Vijk

6-11-04

31-1-05

1-80

1-80

4

1-80

&&^^&&

7

 

f}rh; Js.kh ekxZ cMxksj ls fNMkSjh

6-11-04

31-3-06

4-85

4-85

2

1-91

&&^^&&

8

 

jiVk fuekZ.k flyjk

11-6-04

18-11-04

3-25

3-25

4

3-25

&&^^&&

9

 

igqap ekxZ futkeiqj ugj dh iqfy;k ls [;konk

9-11-04

31-10-05

3-17

3-17

2

1-42

&&^^&&

10

 

uohu rkykc fuekZ.k [kM+hpk

9-12-04

31-3-06

3-00

3-00

1

0-90

&&^^&&

11

 

uohu rkykc fuekZ.k cw<hHkso

9-12-04

31-03-06

3-60

3-60

1

1-08

&&^^&&

12

 

uohu rkykc fuekZ.k lkoksyh

1-12-04

31-03-06

4-52

4-52

1

1-36

&&^^&&

 


12-1  vU; yksd izkf/kdj.kksa ds fy, okZ 2004&05

 

e la[;k

en

izLrkfor ctV

Lohd`r ctV

kklu }kjk iznk fdrksa esa

dqy O;;

1

,l-th-vkj-ok;- 30 izfrkr

tuin

63-88

63-88

74-40

40-37

2

lkekftd lqj{kk isaku

4-50

4-04

4-00

3-95

3

o`)koLFkk isaku

1-30

1-27

2-00

1-27

4

viax Nk=o`fk

0-80

0-65

0-51

0-52

5

jkVh; ifjokj lgk;rk

3-00

2-40

2-00

2-40

6

iapk;r dehZ ekuns;

8-10

8-10

5-16

9-16

7

tu lEidZ fuf/k

1-50

1-50

1-49

1-28

8

lafonk kkyk fk{kd oxZ 2

ekuns;

27-46

27-46

23-07

22-32

9

xzke U;k;ky;

&

&

2-80

3-20

10

e/;kUg Hkkstu ewyHkwr

63-29

63-29

63-29

53-49


v/;k; & 13 eSuqvy

vuqnku @ jkT; lgk;rk dk;Zeksa ds f;kUo;u dh jhfr

13-1

dk;Ze @ ;kstuk dk uke

 

,l-th-vkj-ok;- 20 izfrkr jkfk ftyk Lrj

dk;Ze @ ;kstuk ds izHkkoh jgus dh le; lhek

 

,d fokh; okZ

dk;Ze dk mn~ns;

 

fgrxzkfg;ksa dks xjhch js[kk ls Lrj apk mBkuk

dk;Ze ds HkkSfrd @ okf.kfT;d y{;

 

 

ykHkkFkhZ dk ik=rk

 

kklu funsZkkuqlkj

iwokZis{kk,sa

 

 

vuqnku @ lgk;rk izkIr djus dh izf;k

 

xzke lHkk }kjk vuqeksnu mijkar

ik=rk fufpr djus ds fy, ekunaM

 

ch-ih-,y- lwph esa uke gksuk

fn, tkus okys vuqnku @ lgk;rk dk fooj.k

 

ewaxQyh cht

vuqnku @ lgk;rk ds forj.k dh izf;k

 

lacaf/kr foHkkx }kjk

vkosnu djus ds fy, dgka @ fdlls lEidZ djsa

 

eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh

vkosnu kqYd

 

fu% kqYd

vU; kqYd

 

fu% kqYd

vkosnu i= dk izk:i

 

uke] firk dk uke] tkfr] xzke] ch-ih-,y- uacj

layXudksa dh lwph

 

fu;ekuqlkj

layXudksa dk izk:i

 

fu;ekuqlkj

izf;k ls lacaf/kr leL;k gksus ij dgka lEidZ djsa

 

eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh ftyk iapk;r

miyC/k /kujkfk dk fooj.k tuin Lrj ij

 

&

ykHkkFkhZ dh lwph

 

fuEukuqlkj

 

foHkkx }kjk iznk ekad

ykHkkFkhZ dk uke

vuqnku dh jkfk

cfyn;r

ik=rk dk vk/kkj

fuokl

ftyk

kgj

eksgYyk @ xkao

edku uacj

1

lqjsk

990-00

 fpUVw

kklu funsZkkuqlkj

fkoiqjh

 

chyksuh

 

2

fek yky

990-00

vejkSvk

&&^^&&

fkoiqjh

 

chyksuh

 

3

xksek csok

990-00

 eqdqUnh

&&^^&&

fkoiqjh

 

chyksuh

 

4

jkethyky

990-00

dYykjke

&&^^&&

fkoiqjh

 

chyksuh

 

5

caVhjke

990-00

 ijlknh

&&^^&&

fkoiqjh

 

chyksuh

 

6

kadj yky

990-00

 [katwjke

&&^^&&

fkoiqjh

 

chyksuh

 

7

lqjsk

990-00

 izHkw

&&^^&&

fkoiqjh

 

chyksuh

 

8

dfy;k

990-00

 cyjke

&&^^&&

fkoiqjh

 

pdjkeiqj

 

9

ewaxkjke

990-00

 ja/khjk

&&^^&&

fkoiqjh

 

pdjkeiqj

 

10

xqeuk

990-00

 [kPpw jke

&&^^&&

fkoiqjh

 

pdjkeiqj

 

11

HkkxhjFk 

990-00

 eakkjke

&&^^&&

fkoiqjh

 

pdjkeiqj

 

12

Jhyky

990-00

 eakkjke

&&^^&&

fkoiqjh

 

pdjkeiqj

 

13

ikrhjke

990-00

 xksfoUnk

&&^^&&

fkoiqjh

 

pdjkeiqj

 

14

fot; flag

990-00

 NksVs

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

15

iwju

990-00

 HkkxhjFk

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

16

kadj

990-00

 txuk

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

17

jke lsod

990-00

 Kkuh

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

18

Hkjkslh

990-00

thou yky

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

19

izhre

990-00

 dYyk

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

20

[ks:

990-00

 dYyk

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

21

ikrhjke

990-00

 cynsok

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

22

jkenhu

990-00

 cynsok

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

23

y{e.k

990-00

 cynsok

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

24

jkek

990-00

 cynsok

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

25

prqjk

990-00

dkkhjke

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

26

jke pj.k

990-00

 jTtw

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

27

rqybZa

990-00

 HkqTtw

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

28

eksgu flag

990-00

 dYyk

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

29

nwcfj;k

990-00

 Hkksik

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

30

ckcw yky

990-00

 dfl;k

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

31

euhjke

990-00

 cw jke

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

32

lqjsk

990-00

 eksgu yky

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

33

dYyw

990-00

 xaxk

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

34

udqyk

990-00

 ?kalw

&&^^&&

fkoiqjh

 

cj[kkM+h

 

35

uUgs jke

990-00

 Hkwjk

&&^^&&

fkoiqjh

 

cj[kkM+h

 

36

jkenkl

990-00

 tqxyk

&&^^&&

fkoiqjh

 

cj[kkM+h

 

37

jEes

990-00

 fdkuk

&&^^&&

fkoiqjh

 

cj[kkM+h

 

38

eqdqUnh

990-00

 igyw

&&^^&&

fkoiqjh

 

cj[kkM+h

 

39

HkS;k

990-00

 fpUVw

&&^^&&

fkoiqjh

 

cj[kkM+h

 

40

[ksek

990-00

 f>Uuw

&&^^&&

fkoiqjh

 

cj[kkM+h

 

 


 

dk;Ze @ ;kstuk dk uke

 

,l-th-vkj-ok;- 20 izfrkr jkfk ftyk Lrj

dk;Ze @ ;kstuk ds izHkkoh jgus dh le; lhek

 

,d fokh; okZ

dk;Ze dk mn~ns;

 

fgrxzkfg;ksa dks xjhch js[kk ls Lrj apk mBkuk

dk;Ze ds HkkSfrd @ okf.kfT;d y{;

 

 

ykHkkFkhZ dk ik=rk

 

kklu funsZkkuqlkj

iwokZis{kk,sa

 

 

vuqnku @ lgk;rk izkIr djus dh izf;k

 

xzke lHkk }kjk vuqeksnu mijkar

ik=rk fufpr djus ds fy, ekunaM

 

ch-ih-,y- lwph esa uke gksuk

fn, tkus okys vuqnku @ lgk;rk dk fooj.k

 

cht forj.k

vuqnku @ lgk;rk ds forj.k dh izf;k

 

lacaf/kr foHkkx }kjk

vkosnu djus ds fy, dgka @ fdlls lEidZ djsa

 

eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh

vkosnu kqYd

 

fu% kqYd

vU; kqYd

 

fu% kqYd

vkosnu i= dk izk:i

 

uke] firk dk uke] tkfr] xzke] ch-ih-,y- uacj

layXudksa dh lwph

 

fu;ekuqlkj

layXudksa dk izk:i

 

fu;ekuqlkj

izf;k ls lacaf/kr leL;k gksus ij dgka lEidZ djsa

 

eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh ftyk iapk;r

miyC/k /kujkfk dk fooj.k tuin Lrj ij

 

&

ykHkkFkhZ dh lwph

 

fuEukuqlkj

 

foHkkx }kjk iznk ekad

ykHkkFkhZ dk uke

vuqnku dh jkfk

cfyn;r

ik=rk dk vk/kkj

fuokl

ftyk

kgj

eksgYyk @ xkao

edku uacj

1

lqjsk

396-00

fpUVw

kklu funsZkkuqlkj

fkoiqjh

 

chyksuh

 

2

fek yky

373-00

vejkSvk

&&^^&&

fkoiqjh

 

chyksuh

 

3

xksek

373-00

eqdqUnh

&&^^&&

fkoiqjh

 

chyksuh

 

4

jkethyky

396-00

dYykjke

&&^^&&

fkoiqjh

 

chyksuh

 

5

caVhjke

373-00

ijlknh

&&^^&&

fkoiqjh

 

chyksuh

 

6

kadj yky

373-00

[katwjke

&&^^&&

fkoiqjh

 

chyksuh

 

7

dfy;k

372-00

cyjke

&&^^&&

fkoiqjh

 

pdjkeiqj

 

8

ewaxkjke

372-00

ja/khjk

&&^^&&

fkoiqjh

 

pdjkeiqj

 

9

xqeuk

372-00

[kPpw jke

&&^^&&

fkoiqjh

 

pdjkeiqj

 

10

HkkxhjFk

372-00

eakkjke

&&^^&&

fkoiqjh

 

pdjkeiqj

 

11

Jhyky

396-00

eakkjke

&&^^&&

fkoiqjh

 

pdjkeiqj

 

12

ikrhjke

396-00

xksfoUnk

&&^^&&

fkoiqjh

 

pdjkeiqj

 

13

fot; flag

372-00

NksVs

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

14

iwju

396-00

HkkxhjFk

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

15

kadj

396-00

txuk

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

16

izhre

372-00

dYyk

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

17

ikrhjke

372-00

cynsok

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

18

nwcfj;k

372-00

Hkksik

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

19

uUgs jke

396-00

Hkwjk

&&^^&&

fkoiqjh

 

cj[kkM+h

 

 


dk;Ze @ ;kstuk dk uke

 

,l-th-vkj-ok;- 20 izfrkr jkfk ftyk Lrj

dk;Ze @ ;kstuk ds izHkkoh jgus dh le; lhek

 

,d fokh; okZ

dk;Ze dk mn~ns;

 

fgrxzkfg;ksa dks xjhch js[kk ls Lrj apk mBkuk

dk;Ze ds HkkSfrd @ okf.kfT;d y{;

 

 

ykHkkFkhZ dk ik=rk

 

kklu funsZkkuqlkj

iwokZis{kk,sa

 

 

vuqnku @ lgk;rk izkIr djus dh izf;k

 

xzke lHkk }kjk vuqeksnu mijkar

ik=rk fufpr djus ds fy, ekunaM

 

ch-ih-,y- lwph esa uke gksuk

fn, tkus okys vuqnku @ lgk;rk dk fooj.k

 

cSd ;kMZ ikSYVh

vuqnku @ lgk;rk ds forj.k dh izf;k

 

lacaf/kr foHkkx }kjk

vkosnu djus ds fy, dgka @ fdlls lEidZ djsa

 

eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh

vkosnu kqYd

 

fu% kqYd

vU; kqYd

 

fu% kqYd

vkosnu i= dk izk:i

 

uke] firk dk uke] tkfr] xzke] ch-ih-,y- uacj

layXudksa dh lwph

 

fu;ekuqlkj

layXudksa dk izk:i

 

fu;ekuqlkj

izf;k ls lacaf/kr leL;k gksus ij dgka lEidZ djsa

 

eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh ftyk iapk;r

miyC/k /kujkfk dk fooj.k tuin Lrj ij

 

&

ykHkkFkhZ dh lwph

 

fuEukuqlkj

 

 

foHkkx }kjk iznk ekad

ykHkkFkhZ dk uke

vuqnku dh jkfk

cfyn;r

ik=rk dk vk/kkj

fuokl

ftyk

kgj

eksgYyk @ xkao

edku uacj

1

lqjsk

300-00

fpUVw

kklu funsZkkuqlkj

fkoiqjh

 

chyksuh

 

2

fek yky

300-00

vejkSvk

&&^^&&

fkoiqjh

 

chyksuh

 

3

dfy;k

300-00

cyjke

&&^^&&

fkoiqjh

 

pdjkeiqj

 

4

ewaxkjke

150-00

ja/khjk

&&^^&&

fkoiqjh

 

pdjkeiqj

 

5

xqeuk

300-00

[kPpw jke

&&^^&&

fkoiqjh

 

pdjkeiqj

 

6

HkkxhjFk

150-00

eakkjke

&&^^&&

fkoiqjh

 

pdjkeiqj

 

7

Jhyky

150-00

eakkjke

&&^^&&

fkoiqjh

 

pdjkeiqj

 

8

ikrhjke

300-00

xksfoUnk

&&^^&&

fkoiqjh

 

pdjkeiqj

 

9

nwcfj;k

300-00

Hkksik

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

10

ckcw yky

150-00

dfl;k

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

11

euhjke

150-00

cw jke

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

12

lqjsk

150-00

eksgu yky

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

13

dYyw

150-00

xaxk

&&^^&&

fkoiqjh

 

lM+

 

14

udqyk

300-00

?kalw

&&^^&&

fkoiqjh

 

cj[kkM+h

 

15

uUgs jke

300-00

Hkwjk

&&^^&&

fkoiqjh

 

cj[kkM+h

 

16

jkenkl

150-00

tqxyk

&&^^&&

fkoiqjh

 

cj[kkM+h

 

17

jEes

300-00

fdkuk

&&^^&&

fkoiqjh

 

cj[kkM+h

 

18

eqdqUnh

300-00

igyw

&&^^&&

fkoiqjh

 

cj[kkM+h

 

19

HkS;k

300-00

fpUVw

&&^^&&

fkoiqjh

 

cj[kkM+h

 

20

[ksek

150-00

f>Uuw

 

 

 

cj[kkM+h

 

 


dk;Ze @ ;kstuk dk uke

 

Lo.kZ t;arh xzke Lojkstxkj ;kstuk

dk;Ze @ ;kstuk ds izHkkoh jgus dh le; lhek

 

01-04-1999 ls izkjaHk

dk;Ze dk mn~ns;

 

xjhch js[kk ls uhps thou ;kiu djus okys ifjokjksa dks jkstxkj miyC/k djkukA

dk;Ze ds HkkSfrd @ okf.kfT;d y{;

 

okZ 2004&05 20-00 yk[k :

ykHkkFkhZ dk ik=rk

 

Lo lgk;rk lewgksa ds lnL;ksa dks

iwokZis{kk,sa

 

&

vuqnku @ lgk;rk izkIr djus dh izf;k

 

Lo lgk;rk lewg dks cSadksa }kjk _.k Lohd`fr ds ipkr vuqnku ftyk iapk;r }kjk iznk; dj cSadksa dks iznk; fd;k tkrk gS] rnuqlkj fgrxzkfg;ksa dks ykHkkfUor fd;k tkrk gSA

ik=rk fufpr djus ds fy, ekunaM

 

Lo lgk;rk lewgksa dh f}rh; xzsfMax ipkr cSad }kjk _.k miyC/k djkukA

fn, tkus okys vuqnku @ lgk;rk dk fooj.k

 

10000-00 :- izfr Lo lgk;rk lewg esa   ch-ih-,y- ds lnL; dks

vuqnku @ lgk;rk ds forj.k dh izf;k

 

cSadksa ds ek/;e ls

vkosnu djus ds fy, dgka @ fdlls lEidZ djsa

 

eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh] tuin iapk;r

vkosnu kqYd

 

fu% kqYd

vU; kqYd

 

ugha

vkosnu i= dk izk:i

 

uke] firk dk uke] tkfr] xzke] ch-ih-,y- uacj

layXudksa dh lwph

 

fu;ekuqlkj

layXudksa dk izk:i

 

fu;ekuqlkj

izf;k ls lacaf/kr leL;k gksus ij dgka lEidZ djsa

 

tuin iapk;r ujoj

miyC/k /kujkfk dk fooj.k tuin Lrj ij

 

&

ykHkkFkhZ dh lwph

 

fuEukuqlkj

 


 


dk;Ze @ ;kstuk dk uke

 

bfUnjk vkokl ;kstuk

dk;Ze @ ;kstuk ds izHkkoh jgus dh le; lhek

 

fokh; okZ

dk;Ze dk mn~ns;

 

vkoklghu ifjokjksa dks vkokl miyC/k djkuk A

dk;Ze ds HkkSfrd @ okf.kfT;d y{;

 

bafnjk vkokl uohu 218 fokh; y{; 43-60

bafnjk vkokl mUu- 115 fokh; y{; 11-50

ykHkkFkhZ dk ik=rk

 

vkoklghu ,oa ch0ih0,y0 ifjokj gksuk vfuok;Z A

iwokZis{kk,sa

 

 

vuqnku @ lgk;rk izkIr djus dh izf;k

 

loZ izFke xzke lHkk esa fgrxzkgh dk p;u gksus ds mijkUr p;fur fgrxzkfg;ksa dh lwph xzke iapk;rksa ls ladfyr dj tuin iapk;r ds ek/;e ls ftyk iapk;r dks p;fur fgrxzkfg;ksa dh lwph miyC/k djkuk ,oa 'kklu }kjk fn;s x;s y{; ds vuq:i xzke iapk;rokj y{; dk fu/kkZj.k djuk ,oa y{; ds vuqlkj ftyk Lrj ls xzke iapk;rksa dks fn;s x;s y{; ds vuqlkj uohu vkokl ds fy, izFke fd'r 10000 nl gtkj :i;s ,oa mUu;u vkokl ds fy, 5000 ikWp gtkj :i;s izfr dqVhj ds eku ls lacaf/kr xzke iapk;r ds fgrxzkgh ewyd ;kstuk laca/kh cSad [kkrsa esa ftyk Lrj ls ,dkmUVis;h pSd ds ek/;e ls jkf'k fuxZfer djuk gS] mlds i'pkr lacaf/kr xzke iapk;r p;fur fgrxzkgh dks 8750 ,dkmUis;h pSd ds ek/;e ls xzke lHkk dh cSBd esa fgrxzkgh dks pSd miyC/k djkuk ,oa mDr jkf'k ls fgrxzkgh Nr Lrj rd dqVhj 20 oxZ ehVj esa cukuk gS] mlds i'pkr tSls dsUnzka'k ,oa jkT;ka'k dh jkf'k izkIr gksus ij ftyk Lrj ls 10000 uohu vkokl ,oa 5000 mUu;u vkokl gsrq jkf'k ,dkmUVis;h ds ek/;e ls laca/kh xzke iapk;r dks y{; ds vuq:i jkf'k fgrxzkgh ewyd ;kstuk laca/kh cSd [kkrs esa jkf'k tek djuk   gSA fgrxzkgh ds }kjk uohu vkokl dqVhj Nr Lrj rd fuekZ.k djus ds mijkUr f}rh; fd'r 8750 ,oa mUu;u vkokl gsrq 4000 fgrxzkgh ds }kjk dqVhj ,oa 'kkSpky; ds fuekZ.k djkus ds mijkUr 'ks"k jkf'k dze'k% 2500 uohu vkokl 2000 mUu;u vkokl gsrq jkf'k xzke lHkk cSaBd esa ,dkmUVis;h pSd izkIr gksxk ftlls fgrxzkgh v/kkslajpuk fodkl ij jkf'k O;; djsaxs A

ik=rk fufpr djus ds fy, ekunaM

 

1 foeqDr ca/kqvk etnwj A

2 vuq-tkfr@tutkfr ds ifjokj A

3 vuq-tkfr@tutkfr ifjokj tks vR;kpkjksa ls ihfM+r gSA

4 v-tk-@vttk ifjokj ftudh eqf[k;k fo/kok,a rFkk vfookfgrk efgyk,a gSA

5 v-tk-@vttk ifjokj tks ck<] vkxtuh] HkwdEi] pdzokr rFkk blh izdkj dh izkd`frd vkinkvksa ls ihfM+r gS A

6 vuq-tkfr@tutkfr ds vU; ifjokj A

7 ;q) esa ekjs x;s]lqj{kk lsokvksa ds dkfeZd]v)ZlSfud cyksa dh fo/kok,sa ifjokj

8 xSj vuq-tutkfr @ tutkfr ifjokj A

9 'kkjhfjd :i ls fodykax A

10 v)Z lSfud cyksa ds ,Dl lfoZlesau@lsokfuo`Rr A

11 fodklkRed ifj;kstukvksa ds dkj.k foLFkkfir gq, O;fDr [kkukcnks'k rFkk fufnZ"V vkfnoklh] fodkykax] lnL;ksa okys ifjokj vkarfjd 'kkj.kkFkhZ o'krsZ dh os xjhch js[kk ds uhps gks A

fn, tkus okys vuqnku @ lgk;rk dk fooj.k

 

 

vuqnku @ lgk;rk ds forj.k dh izf;k

 

lacaf/kr foHkkx }kjk

vkosnu djus ds fy, dgka @ fdlls lEidZ djsa

 

xzke lHkk

vkosnu kqYd

 

fu% kqYd

vU; kqYd

 

ugha

vkosnu i= dk izk:i

 

;kstuk ds vUrxZr vkosnd dks vkoklghu ifjokj ,oa ch0ih0,y0 lwph esa uke dk mYys[k djuk jgrk gS A dksbZ i`Fkd ls izk:i fu/kkZfjr ugh gS A

layXudksa dh lwph

 

fu;ekuqlkj

layXudksa dk izk:i

 

fu;ekuqlkj

izf;k ls lacaf/kr leL;k gksus ij dgka lEidZ djsa

 

loZ izFke lacaf/kr xzke iapk;r ds ljiap] tuin iapk;r ds lh0bZ0vks0 ,oa ftyk iapk;r ds lh0bZ0vksa0 lEidZ djsa A

miyC/k /kujkfk dk fooj.k tuin Lrj ij

 

jkf'k lh/ks xzke iapk;r ds fgrxzkgh ewyd ;kstuk laca/kh cSad [kkrs esa ,dkmUVis;h pSd ds ek/;e ls miyC/k djkbZ tkrh gS A

ykHkkFkhZ dh lwph

 

fuEukuqlkj


v/;k; & 14 eSuqvy & 13

fj;k;rksa @ vuqKk i=ksa rFkk izkf/kdkjksa ds izkIrdrkZvksa ds laca/k esa fooj.k

14-1

dk;Ze dk uke

 

 

izdkj

 

 

mn~ns;

 

 

y{; foxr okZ esa

 

 

ik=rk

 

 

ik=rk dk vk/kkj

 

 

izkIr djus dh izf;k

 

 

fj;k;r] vuqKk i= vFkok izkf/kdkj fn, tkus ds fy, fu/kkZfjr le; lhek

 

 

vkosnu kqYd

 

 

vkosnu i= dk izk:i

 

 

layXudksa dh lwph

 

 

layXudksa dk izk:i

 

 

izkIrdrkZvksa dh lwph fuEu izk:i ij

 

 

 

foHkkx }kjk iznk ekad