dk;kZy; lgk;d d`f"k ;a=h f'koiqjh

 

 

lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e & 2005

 

gLriqfLrdk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fo"k; lwph

 

 

v/;k; dzekad                         fo"k;                             i`"B dzekad

 

v/;k; 1                     izLrkouk                                       3

v/;k; & 2 eSuqoy & 1      laxBu dh fof'kf"V;ka] d`R; ,oa drZO;              4

v/;k; &3 eSuqvy&2         vf/kdkfj;ksa vkSj deZpkfj;ksa dh 'kfDr;ka

                             ,oa drZO;]                                     6

v/;k;&4 eSuqoy&3          d`R;ksa ds fuokZgu gsrq fu;e] fofu;e] vuqns'k]

                            funsZf'kdk vkSj vfHkys[k                          25

v/;k;&5 eSuqvy&4          uhfr fu/kkZj.k o dk;kZUo;u ds lEcU/k esa

                             turk ;k tu&izfrfu/kh ls ijke'kZ               

                             ds fy;s cuk;h x;h O;oLFkk dk fooj.k           26

v/;k;&6 eSuqvyy&5        yksd izkf/kdkjh ds ikl ;k muds fu;a=.k

                            es mIyC/k nLrkostksa dk izcxksZ ds vuqlkj fooj.k    27

v/;k; &7 eSuqvy&6       cksMZ] ifj"knksa] lfefr;ksa ,oa vU; fudk;ksa dk fooj.k  28

v/;k;& 8 eSuqvy&7       yksd lwpuk vf/kdkfj;ksa ds uke] inuke ,oa

                            vU; fof'kf"V;ka                                29

 

v/;k; &9 eSuqvy&8         fu.kZ; ysus dh izfdz;k                          30

v/;k;&10 eSuqvy&9       vf/kdkfj;ksa vkSj deZpkfj;ksa dh funsZf'kdk           31

v/;k;&11 eSuqvy &10     izR;sd vf/kdkjh vkSj deZpkjh }kjk izkIr

                            ekfld ikfjJfed vkSj mlds fu/kkZj.k dh i}fr    34

 

v/;k;&12 eSuqvy&11       izR;sd vfHkdj.k dks vkoafVr ctV              36

v/;k;&13 eSuqvy            vuqnku@jkt lgk;rk dk;Zdzeksa ds 

                            fdz;kUo;u dh jhfr                            39

v/;k; &14 eSuqvy & 13   fj;k;rksa] vuqKki=ksa rFkk izf/kdkjksa ds izfIrdrkZvksa

                            ds laca/k esa fccj.k                             40

v/;k;&15 eSuqvy&14       d`R;ksa ds fucZgu ds fy, LFkkfir ekud@fu;e     41

v/;k;&16 eSuqvy&15       bySDVkWafud :i esa miyc/k lwpuk;sa               42

v/;k;&17 eSuqvy&16       lwpuk izkIr djus ds fy, ukxfjdksa dks miyC/k

                            lqfo/kkvksa dk fccj.k                           43

v/;k; &18 eSuqvy & 17    vU; mi;ksxh tkudkfj;ka                      44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v/;k; 1

 

izLrkouk

 

1-1- d`i;k gLriqfLrdk dh i`"BHkwfe ij izdk'k Mkysa lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e&2005 A

       ;g gLriqfLrdk lwpuk ds vf/kfu;e 2005 ds vUrxZr ukxfjdks dks dk;kZy; lgk;d d`f"k ;a=h f'koiqjh ds laoa/k esa 17 foUnqvksa ds izk:i esa tkudkjh miyO/k djkrh gS A

 

1-2- gLriqfLrdk dk mn~ns'; A

    dk;kZy; lgk;d d`f"k ;a=h f'koiqjh ds }kjk 'kklu dh ftu ;kstukvks ds vUrxZr d`"kdks dks tks ykHk iznk; fd;s tkrs gS]mldh tkudkjh ,oa ykHk izkIr djus dh izfdz;k ds okjs es turk dks voxr djkuk A

 

1-3- ;g gLriqfLrdk fdu O;fDr;ksa @laLFkkuksa@laxBuksa bR;kfn ds fy;s mi;ksxh gS A

    d`f"k ,oa muls lEoU/kh ukxfjdks ,oa laxBuks gsrq A

 

1-4- gLriqfLrdk dk izk:i A

    NikbZ :i es A

 

1-5- ifjHkk"kk,a

1& ;hYM VsLV & [kksns x;s uydwi dh ty{kerk dks irk yxkus dk dk;Z A 

2&pSu VkbZi VsDVj dks dzzkmyj VsDVj Hkh dgrs gS ,oa bu esa jcj Vk;j ds LFkku   ij pSu yxh gksrh gS tks tehu ij pyrh gS A ;g VsDVj jcj Vk;j okys VsDVjksa ls T;knk f[kpko {kerk j[krk gS A

             3&Oghy VkbZi VsDVj lkekU; VsDVj gS ftues jcj Vk;j okys ifg;s yxs gksrs gS

 

1-6- gLriqfLrdk  esa lek;ksftr fo"kk;ksa ds laca/k esa foLr`r tkudkjh rFkk vU; tkudkfj;ksa ds fy;s

    laidZ C;fDr A

       1& lgk;d d`f"k ;a=h f'koiqjh

       2& ;kaf=dh lgk;d Mkstj ,oa Iykfoax ;wfuV f'koiqjh

       3& ;kaf=dh lgk;d ,vj dEizs'kj ;wfuV f'koiqjh

       4& ;kaf=dh lgk;d Mkstj ,oa Iykfoax ;wfuV v'kksduxj

       5& ys[kkiky dk;kZy; lgk;d d`f"k ;a=h f'koiqjh

      

 

1-7- gLriqfLrdk esa miyC/k tkudkjh ds vfrfjDr lwpuk izkIr djus dh fcf/k ,oa 'kqYd A

 

       yksd lwpuk vf/kdkjh ,oa lgk;d yksd lwpuk vf/kdkjh dks 'kqYd lfgr vkosnu izLrqr djus ij pkgh xbZ tkudkjh fu;ekuqlkj izkIr gksxh A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v/;k; & 2 eSuqoy & 1

 

laxBu dh fof'kf"V;ka] d`R; ,oa drZO;

 

 

 

 

2-1- yksd izkf/kdj.k ds mn~ns'; %&

1& 'kklu }kjk fu/kkZfjr njksa ij d`"kdks dks e'khus miyO/k djkuk A

2& mUur d`f"k ;a=ks dk izpkj& izlkj  A

 

 

2-2- yksd izkf/kdj.k dk fe'ku@fotu

      d`"kdks }kjk mUur d`f"k a;a=ks ,oa rduhd ds iz;ksx ls fuEure ykxr ls mPpre mRiknu

       ysuk A

 

2-3- yksd izkf/kdj.k dk laf{kIr bfrgkl vkSj blds xBu dk izlax

       dk;kZy; lgk;d d`f"k ;a=h o"kZ 1971 ls f'koiqjh esa dk;Zjr gS A d`"kdks dh [ksrh dh tehu dks lery djus ,oa iM+r tehu dks [ksrh ;ksX; cukus ds fy;s gSoh e'khus miyO/k djkus ds fy;s bl dk;kZy; dks 'kq: fd;k x;k Fkk A

 

2-4- yksd izkf/kdj.k ds drZO;

       1& d`"kdks dh ekax ij tehu lery djus ,oa tqrkbZ dk;Z dh e'khusa fu/kkzfjr njksa ,oa fu;eksa ds vUrxZr miyO/k djkuk A

       2& miyO/k mUur d`f"k ;a=ks dk izpkj & izlkj A 

 

2-5- yksd izkf/kdj.k ds eq[; d`R;

       1& xgjh tqrkbZ] gYdh tqrkbZ ,oa Mkstj e'khuks dks d`"kdks dks fu/kkZfjr nj ,oa fu;ekuqlkj miyO/k djkuk A

       2& uydwi [kuu ij vuqnku ;kstuk ds vUrxZr ;hYM VsLV dk;Z djuk A

       3& d`"kdks dks mUur d`f"k ;a=ksa  ds mi;ksx ds okjs esa voxr djkuk A

        

 

2-6- yksd izkf/kdj.k }kjk iznRr lsokvksa dh lwph ,oa mudk laf{kIr fooj.k A

       1& Hkwfe leryhdj.k ] esM+ oa/kku ] rkykc fuekZ.k ] vkfn dk;ksZ ds fy;s Mkstj miyO/k djkuk A

       2& Hkwfe dh xgjh tqrkbZ ] iM+r Hkwfe dks [ksrh ;ksX; oukus gsrq xgjh tqrkbZ e'khu miyO/k djkuk A

       3& d`f"k dk;ksZ gsrq Oghy VkbZi VsDVj miyO/k djkuk A

       4&  uydwi [kuu ij vuqnku ;kstuk ds vUrxZr ;hYM VsLV dk;Z gsrq e'khu miyO/k djkuk A

       5& 'kklu }kjk fu/kkZfjr njks ij mUur d`f"k ;a=ks dk d`"kdks dks  fodz; A

 

2-7- yksd izkf/kdj.k ds fofHkUu Lrjksa 'kklu]funs'kky;] {ks=] Cykd vkfn ij laxBukRed 

    <kapk tgkW ykxw gks

 

       dk;kzZy; lgk;d d`f"k ;a=h ]]f'koiqjh ] ftyk f'koiqjh

              1& Mkstj ,oa Iykfoax ;wfuV ] f'koiqjh ] ftyk f'koiqjh

            2& ,vj dEizs'kj ;wfuV ] f'koiqjh ] ftyk f'koiqjh

            3& Mkstj ,oa Iyfoax ;wfuV ] v'kksduxj ] ftyk v'kksduxj

 

 

2-8- yksd izkf/kdj.k dh dk;Zn{krk c<+kus gsrq tu lg;ksx dh vis{kk,a

            1& d`"kdks }kjk dk;Z gsrq tks e'khus ys tkbZ tkrh gS mUgs lgh dk;ZLFky ij ys

                  tkuk ,oa dk;Z ds nkSjku mifLFkr jgdj vko';drkuqlkj dk;Z djkuk A

              2& lHkh dk;ksZ gsrq vfxze jkf'k tek djk;k tkuk 'kklu dk fu;e gS mldk ikyu    

                  u djus gsrq d`i;k ncko u Mkysa A 

 

2-9- tu lg;ksx lqfuf'pr djus ds fy;s fof/k@O;oLFkk

 

2-10- tu lsokvksa ds vuqJo.k ,oa f'kdk;rksa ds fujkdj.k dh O;oLFkk

            fdlh Hkh ukxfjd dks tulsokvksa esa dksbZ ijs'kkuh ;k f'kdk;r gksus ij lh/ks laoaf/kr

              ;wfuV ds ;kaf=dh; lgk;d  ls lEidZ djsa A mlds mijkUr Hkh fujdj.k u gksus

               ij lgk;d d`f"k ;a=h ls lEidZ fd;k tk ldrk gS A 

2-11- eq[; dk;kZy; rFkk fofHkUu Lrjksa ij dk;kZy;ksa ds irs

            1& dk;kZy; lgk;d d`f"k ;a=h & dksBh u- 27 uokc lkgo jksM f'koiqjh

              2& Iykfoax ,oa Mkstj ;wfuV f'koiqjh & dksBh u- 27 uokc lkgo jksM f'koiqjh

              3& ,vj dEizs'kj ;wfuV f'koiqjh & dksBh u- 27 uokc lkgo jksM f'koiqjh

              4& Iykfoax ,oa Mkstj ;wfuV v'kksduxj& lh -Vh -vks - 'ksM ] v'kksduxj

             

2-12-        1&   dk;kZy; ds [kqyus dk le; %  izkr% 10-30 ots

                dk;kZy; ds cUn gksus dk le; %  'kke 5-30 ots

 

           2& ;wfuV ds [kqyus dk le; % izkr% 8-00 ots

              ;wfuV ds oUn gksus dk le;% 'kke 5-00 ots

 

 

 

 

v/;k; &3 eSuqvy&2

 

3-1 vf/kdkfj;ksa vkSj deZpkfj;ksa dh 'kfDr;ka ,oa drZO;]

 

 

 

in dk uke & Jh vfuy dqekj iksjoky ] lgk;d d`f"k ;a=h

 

'kfDr;kW   

 

 

 

 

 

    iz'kkldh;

1-

'kklu }kjk inRr iz'kklfud vf/kdkj

     foRrh;    

 

1-

'kklu }kjk iznRr foRrh; vf/kdkj

       vU;      

 

1-

dk;kZy; lgk;d d`f"k ;a=h vUrxZr vkus okyh ;wfuVks dk iw.kZ fu;a=.k

      drZO;                    %

           %

1-

                        

 

2-

                         

 

3-

           %

 

 

 

4-

 

 

 

5-

 

 

6-         

        izR;sd v/khuLFk VSDVj ;wfuVksa ij fu;a=.k vkSj vkgj.k&forj.k

        v/khuLFk VSDVj ;wfuVksa esa miyC/k e'khuksa esa d`f"k midj.kksa ls d`"kdksa dk dk;Z djkuk

        VSDVj ;wfuVksa esa d`"kdksa ds d`f"k dk;Z gsrq miyC/k cqyMkstj ] xgjh tqrkbZ VSDVj ] Oghy VSDVj ] ,;j dEizs'kj ] jksVkosVj ] ikoj fVyj ,oa vU; e'khuksa dk j[k&j[kko ,oa ifjpkyu

        uohu rduhd ds mUur d`f"k midj.kksa ds izn'kZu dj budk izpkj&izlkj

        d`f"k ;a=hdj.k ds dk;Zdzeksa dh ekuhVfjax ,oa vko';drkuqlkj d`"kdksa dks rduhdh lykg nsuk

        fgrxzkfg;ksa dks iznk; fd;s tk jgs fLizadyj ] fMi flLVe dk dze&jfgr fujh{k.k dj xq.koRrk fu;a=.k djuk

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in dk uke & Jh oh- ,l- tknkSu ] ;kaf=dh; lgk;d

 

'kfDr;kW   

 

 

 

 

 

    iz'kkldh;

1-

 

     foRrh;    

 

1-

 

       vU;      

 

1-

Iykfoax ,oa Mkstj ;wfuV ] ,vj dEizs'kj ;wfuV f'koiqjh dk izHkkj

      drZO;                    %

           %

 

;wfuV ls laoaf/kr leLr dk;Z ,oa vfHkys[kks dk la/kkj.k ] dk;Z O;oLFkk ] e'khuks dk lw/kkj] lapkyu ] LVkQ ij fu;a=.k vkfn A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in dk uke & Jh Ogh- ds- tSu ] ;kaf=dh; lgk;d

 

'kfDr;kW   

 

 

 

 

 

    iz'kkldh;

1-

 

     foRrh;    

 

1-

 

       vU;      

 

1-

Iykfoax ,oa Mkstj ;wfuV v'kksduxj dk iw.kZ izHkkj 

      drZO;                    %

           %

        

;wfuV ls laoaf/kr leLr dk;Z ,oa vfHkys[kks dk la/kkj.k ] dk;Z O;oLFkk ] e'khuks dk lw/kkj] lapkyu ] LVkQ ij fu;a=.k vkfn A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in dk uke & Jh ih- ds- iklj ] ;kaf=dh; lgk;d fuyafor

 

'kfDr;kW   

 

 

 

 

 

    iz'kkldh;

1-

 

     foRrh;    

 

1-

 

       vU;      

 

1-

 

      drZO;                  

1-

                         2-

                  

        

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in dk uke & Jh ,u- ih- 'kekZ ] ys[kkiky

 

'kfDr;kW   

 

 

 

 

 

    iz'kkldh;

1-

 

     foRrh;    

 

1-

 

       vU;      

 

1-

 

      drZO;                    %

           %

 

ys[kkiky dk lEiw.kZ dk;Z ] xksiuh; pfj=koyh ] isa'ku] U;k;ky;hu izdj.k ] ;k=k ns;d ]] vkfMV ,oa vU; eq[; fyfid dk;Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in dk uke & Jh Ogh- ,l- fldjokj ] d`f"k fodkl vf/kdkjh

 

'kfDr;kW   

 

 

 

 

 

    iz'kkldh;

1-

 

     foRrh;    

 

1-

 

       vU;      

 

1-

 

      drZO;                    %

           %

          

,Q-,y-Mh- ] rduhdh 'kk[kk dk fu;a=.k ] lgfj;k fodkl ls laoaf/kr dk;Z ] ,l-th- ,l- ok;- fo'ks"k izkstsDV ls laoaf/kr dk;Z ]] tkudkfj;ka oukuk ]leLr oSBdks dh tkudkfj;ka oukuk ,oa QhYM dk;Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in dk uke &  ;kaf=d

               1&Jh ds- oh- uk;j

               2& ]] ijljke >k           

 

'kfDr;kW   

 

 

 

 

 

    iz'kkldh;

1-

 

     foRrh;    

 

1-

 

       vU;      

 

1-

 

      drZO;                    %

           %

          

e'khuks dk ejEer dk;Z ] LVkQ ij fu;a=.k ,oa le;& le; ij vf/kdkjh }kjk fn;s x;s dk;Z A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in dk uke & xzkeh.k d`f"k foLrkj vf/kdkjh

              1& Jh ,- ds- nhf{kr

              2& ]] vkj- ,l- HkkxZo

              3& ]] vks- ih- xqIrk

'kfDr;kW   

 

 

 

 

 

    iz'kkldh;

1-

 

     foRrh;    

 

1-

 

       vU;      

 

1-

 

      drZO;                    %

           %

          

mUur rduhd dk izpkj & izlkj ] e'khuks dks dk;Z  miyO/k djkuk ,oa le; & le; ij vf/kdjh }kjk fn;s x;s dk;Z A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in dk uke &  Jh vjfoUn fldjokj ]lgk;d Js.kh & 3

        

 

'kfDr;kW   

 

 

 

 

 

    iz'kkldh;

1-

 

     foRrh;    

 

1-

 

       vU;       

 

1-

 

      drZO;                    %

           %

          

osru i=d ] leLr ,fj;j foy ] lkekU; Hkfo"; fuf/k ] foHkkxh; Hkfo"; fuf/k ] fpfdRlk ns;d ] ,oa ys[kkiky ds funsZ'ku esa vU; ys[kk dk dk;Z lEiknu djuk A

 

 

 

 

 

 

 

 

in dk uke & Jh jktsUnz flag ] lgk;d Js.kh & 3

 

'kfDr;kW   

 

 

 

 

 

    iz'kkldh;

1-

 

     foRrh;    

 

1-

 

       vU;      

 

1-

 

      drZO;                    %

           %

 

LFkkiuk 'kk[kk dk izHkkj A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in dk uke & Jh oh- ,l- jktiwr ] lgk;d Js.kh & 3

 

'kfDr;kW   

 

 

 

 

 

    iz'kkldh;

1-

 

     foRrh;    

 

1-

 

       vU;      

 

1-

 

      drZO;                    %

           %

 

vkod & tkod 'kk[kk ] osru iphZ ] jksLVj fujh{k.k ,oa ys[kkiky ds funsZ'ku esa dk;Z djuk A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in dk uke & VsDVj pkyd

1& Jh fot; 'kadj

2& ]] ukflj [kku

3& ]] ts- ih- 'kekZ

4& ]] ,l- ,u- 'kekZ

5& ]] fxjoj yky

6& ]] dSyk'k lkgw

7& ]] ds- ,l- dq'kokg

8& ]] eksgu yky tks'kh

9& ]] jke xksiky

10&]] y{e.k okykth

11&]] ljou yky

12& ]]dkywjke

13& ]] gyds jke

14& ]] vOnqy lyke fuyafor

15& ]] udVw jke

 

'kfDr;kW   

 

 

 

 

 

    iz'kkldh;

1-

 

     foRrh;    

 

1-

 

       vU;      

 

1-

 

      drZO;                    %

           %

%

          

izHkkj esa nh xbZ e'khu dh ns[kHkky ,oa mlls dk;Z djuk ] ejEer esa lg;ksx djuk ] e'khu dh fLFkfr ds okjs esa ofj"B vf/kdkfj;ks dks voxr djkuk ] e'khu laoa/kh fjdkMZ dEiyhV djuk ] ,oa le;& le; ij vf/kdkjh }kjk fn;s x;s funsZ'k dk ikyu djuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in dk uke & Jh ds- ds- mik/;k; ] gS.M cksfjax vkijsVj

 

'kfDr;kW   

 

 

 

 

 

    iz'kkldh;

1-

 

     foRrh;    

 

1-

 

       vU;      

 

1-

 

      drZO;                    %

           %

1-

                                

izHkkj esa nh xbZ e'khu dh ns[kHkky ,oa mlls dk;Z djuk ] ejEer esa lg;ksx djuk ] e'khu dh fLFkfr ds okjs esa ofj"B vf/kdkfj;ks dks voxr djkuk ] e'khu laoa/kh fjdkMZ dEiyhV djuk ] ,oa le;& le; ij vf/kdkjh }kjk fn;s x;s funsZ'k dk ikyu djuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in dk uke & ,vj dEizs'kj vkijsVj

1& Jh ih-,l- lq/kkdj.k

2& ]] goho [kku

3& ]] ohj flag

4& ]] jks'ku yky iky

 

'kfDr;kW   

 

 

 

 

 

    iz'kkldh;

1-

 

     foRrh;    

 

1-

 

       vU;      

 

1-

 

      drZO;                    %

           %

1-

                         2-

                          3-

           %

          

izHkkj esa nh xbZ e'khu dh ns[kHkky ,oa mlls dk;Z djuk ] ejEer esa lg;ksx djuk ] e'khu dh fLFkfr ds okjs esa ofj"B vf/kdkfj;ks dks voxr djkuk ] e'khu laoa/kh fjdkMZ dEiyhV djuk ] ,oa le;& le; ij vf/kdkjh }kjk fn;s x;s funsZ'k dk ikyu djuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in dk uke & fMyj Oyk"Vj

1& Jh vkj- th- ,l- rksej

2& ]] jke nRr

3& ]] ok;- ,- djsZ'kh

4& ]] j.kthr flag

5& ]] jes'k dqekj iky

6& ]] eqjkjh yky

 

'kfDr;kW   

 

 

 

 

 

    iz'kkldh;

1-

 

     foRrh;    

 

1-

 

       vU;      

 

1-

 

      drZO;                    %

           %

1-

                        

          

izHkkj esa nh xbZ e'khu dh ns[kHkky ,oa mlls dk;Z djuk ] ejEer esa lg;ksx djuk ] e'khu dh fLFkfr ds okjs esa ofj"B vf/kdkfj;ks dks voxr djkuk ] e'khu laoa/kh fjdkMZ dEiyhV djuk ] ,oa le;& le; ij vf/kdkjh }kjk fn;s x;s funsZ'k dk ikyu djuk

 

 

in dk uke & Jh pks[ksyky ] jkWd fMy gsYij

 

'kfDr;kW   

 

 

 

 

 

    iz'kkldh;

1-

 

     foRrh;    

 

1-

 

       vU;      

 

1-

 

      drZO;                  

          

izHkkj esa nh xbZ e'khu dh ns[kHkky ,oa mlls dk;Z djuk ] ejEer esa lg;ksx djuk ] e'khu dh fLFkfr ds okjs esa ofj"B vf/kdkfj;ks dks voxr djkuk ] e'khu laoa/kh fjdkMZ dEiyhV djuk ] ,oa le;& le; ij vf/kdkjh }kjk fn;s x;s funsZ'k dk ikyu djuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in dk uke & LosPNd

1& Jh jke y[ku oekZ

2& ]] jke Hkjksls

3& ]] okow yky

4& ]] gfjjke

5& ]] mek'kadj 'kekZ

6& ]] v'kksd dqekj

7& ]] usr jke dksfV;k

8& ]] izeksn dqekj tkVo

9& ]] jktkjke

10& ]] Moksyh okFke

11& ]] vkj- ds- uk;j

12& ]] x;k izlkn

13& ]] fot; jko

 14& ]] jkenhu 'kekZ

15&  ]] jktsUnz izlkn

16 & ]] nsosUnz flag

17& ]]  jke oju

 

 

'kfDr;kW   

 

 

 

 

 

    iz'kkldh;

1-

 

     foRrh;    

 

1-

 

       vU;      

 

1-

 

      drZO;                   

           

e'khuks dh lkQlQkbZ ] mudh ejEer ,oa ifjpkyu esa lg;ksx djuk ,oa vf/kdkfj;kas }kjk fn;sx;s funsZ'kks dk ikyu djuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in dk uke & Hk`R;

1&Jh txUukFk

2& ]] dkys [kku

 

'kfDr;kW   

 

 

 

 

 

    iz'kkldh;

1-

 

     foRrh;    

 

1-

 

       vU;      

 

1-

 

      drZO;                  

          

Hk`R; ds dk;Z

 

 

in dk uke & pkSdhnkj

1& Jh fo".kw

2& ]] jkes'oj izlkn

 

'kfDr;kW   

 

 

 

 

 

    iz'kkldh;

1-

 

     foRrh;    

 

1-

 

       vU;      

 

1-

 

      drZO;                  

          

pkSdhnkj ds dk;Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v/;k;&4 eSuqoy&3

 

4-1- d`R;ksa ds fuokZgu gsrq fu;e] fofu;e] vuqns'k] funsZf'kdk vkSj vfHkys[k

 

 

vfHkys[k dk uke 

vfHkys[k dk izdkj

1&foHkkxh; eSU;woy

fu;e 

2&tksr izHkkjks dk vf/kfu;e ,oa olwyh vf/kfu;e 1972

fu;e

 

 

3&Hk.Mkj dz; fu;e

fu;e

4&lsok vkpj.k lafgrk

fu;e

5&dks"k ,oa foRr lafgrk

fu;e

6&foHkkxh; tkWp fu;e

fu;e

 

 

fu;e]fofu;e]vuqns'k]funsZf'kdk vkSj vfHkys[k dh izfr dgka ls izkIr dj ldrs gS \

 

 irk % dk;kZy; lgk;d d`f"k ;a=h f'koiqjh  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

                                                   nwjHkk"k % 07492@224852

                                                   &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

                                                    QsDl%  &

                                                  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

                                                   bZ- esy-a agriengshi@mp.nic.in                                                  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

                                                    

 

fu;e]fofu;e] vuqns'k] funsZf'kdk vkSj vfHkys[k dh izfr dks

izkIr djus dk 'kqYd ;fn dksbZ gks

 

 

 

 

 

 

v/;k;&5 eSuqvy&4

uhfr fu/kkZj.k o dk;kZUo;u ds lEcU/k esa vurk ;k tu&izfrfu/kh ls ijke'kZ

ds fy;s cuk;h x;h O;oLFkk dk fooj.k

 

 

5-1- uhfr fu/kkZj.k gsrq

 

                                                @@ fujad @@

 

 

5-2- uhfr ds dk;kZUo;u gsrq

 

   

dz-la-

 fo"k;@d`R; dk uke

D;k bl fo"k; esa turk dh Hkkxhnkjh vfuok;Z gS\ gkW@ugha

turk fd Hkkxhnkjh lqfuf'pr djus ds fy;s dh xbZ O;oLFkk

1

uydwi [kuu ij vuqnku ;kstuk ** ds vUrxZr ;hYM VSLV dk;Z

gkW

**uydwi [kuu ij vuqnku ;kstuk ** ds vUrxZr fd;s tkus okys ;hYM VSLV dk;Z 'kklu }kjk fu/kkZfjr lfefr ds le{k fd;k tkrk gS A bl lfefr es d`"kd fgrxzkgh ,oa xzke iapk;r dk ljiap lnL; gS A

 

 

v/;k;&6 eSuqvyy&5

 

yksd izkf/kdkjh ds ikl ;k muds fu;a=.k es mIyC/k nLrkostksa dk izcxksZ

ds vuqlkj fooj.k

 

 

 

 

6-1- yksd izkf/kdj.k ds ikl miyO/k 'kkldh; nLrkostksa dh tkudkjh

 

 

dz-la-

izoxZ

nLrkost dk uke

,oa ,d iafDr esa

ifjp;

nLrkost izkIr djus ds fy;s izfd;k

/kkjd@fu;a=.k/khu

1

LFkkiuk laoa/kh

leLr vfHkys[k fu;ekuqlkj

l'kqYd vkosnu nsus ij

lgk;d d`f"k ;a=h f'koiqjh

2

ys[kk ,oa Hk.Mkj

leLr vfHkys[k fu;ekuqlkj

l'kqYd vkosnu nsus ij

lgk;d d`f"k ;a=h f'koiqjh

3

rduhdh laoa/kh

leLr vfHkys[k fu;ekuqlkj

l'kqYd vkosnu nsus ij

lgk;d d`f"k ;a=h f'koiqjh

4

dk;kZy; laoa/kh vU; tkudkfj;ka

leLr vfHkys[k fu;ekuqlkj

l'kqYd vkosnu nsus ij

lgk;d d`f"k ;a=h f'koiqjh

 

 

v/;k; &7 eSuqvy&6

 

cksMZ] ifj"knksa] lfefr;ksa ,oa vU; fudk;ksa dk fooj.k

 

 

7-1- d`i;k yksd izkf/kdj.k esa lao) cksMZ] ifj"knksa] lfefr;ksa ,oa vU; fudk;ksa dk laf{kIr fccj.k fuEu izk:i ds vk/kkj ij nsa A

                           fujad

 

 

v/;k;& 8 eSuqvy&7

 

yksd lwpuk vf/kdkfj;ksa ds uke] inuke ,oa vU; fof'kf"V;ka

 

8-1-     yksd izkf/kdj.k dk uke %    dk;kZy; lgk;d d`f"k ;a=h ] f'koiqjh

 

lgk;d yksd lwpuk vf/kdkjh %

 

dz-la-

uke

inuke

,l-Vh-Mh dksM

     nwjHkk"k

QSDl

bZ- esy-

irk

 

 

 

 

dk;kZy;

vkokl

 

 

 

1

Jh ,u-ih-'kekZ

ys[kkiky

07492

224852

&

 

 

jkts'ojh jksM f'koiqjh

 

 

yksd lwpuk vf/kdkjh %

 

dz-la-

uke

inuke

,l-Vh-Mh dksM

     nwjHkk"k

QSDl

bZ- esy-

irk

 

 

 

 

dk;kZy;

vkokl

 

 

 

1

Jh ,-ds-iksjoky

lgk;d d`f"k ;a=h

07492

224852

&

 

agriengshi@mp.nic.in

dksBh ua-6 fQthdy jksM f'koiqjh

 

 

foHkkxh; vihysV vFkksfjVh %

 

dz-la-

uke

inuke

,l-Vh-Mh dksM

     nwjHkk"k

QSDl

bZ- esy-

irk

 

 

 

 

dk;kZy;

vkokl

 

 

 

1

Jh ih-,l- ';ke

d`f"k ;a=h

0751

2364595

2460738

 

 

esyk xzk.M ds lkeus d`f"k vfH;kaf=dh deZ'kkyk Xokfy;j

 

 

 

 

 

 

v/;k; &9 eSuqvy&8

 

fu.kZ; ysus dh izfdz;k

 

 

 

9-1- fdlh fo"k; ij fu.kZ; ysus ds fy;s yksd izkf/kdj.k esa D;k izfdz;k viuk;h tkrh gS\

 

              1& LFkkiuk ] Hk.Mkj ,oa ys[kk laoa/kh dk;kZy;hu dk;ksZ ds fy;s laoaf/kr fo"k; dks 'kk[kk izHkkjh }kjk fu;eks dk fooj.k fn;k tkdj fu.kZ; gsrq lgk;d d`f"k ;a=h dks izLrqr fd;k tkrk gS A

              2& rduhdh laoa/kh fo"k;ksa dks ;kaf=dh lgk;dks ] d`f"k fodkl vf/kdkjh }kjk lgk;d d`f"k ;a=h dks fu.kZ; gsrq izLrqr fd;k tkrk gS A

 

9-2- fdlh fo'ks"k fo"k; ij fu.kZ; ysus ds fy;s fu/kkZfjr fu;e ,oa izfdz;k D;k gSa vFkok fu.kZ; ysus ds fy;s fdl&fdl Lrjksa ij fopkj fd;k tkrk gS \

 

            lHkh fu.kZ; gsrq foUnq dzekad 9-1 vuqlkj izfdz;k viukbZ tkrh gS A

 

 

9-3- fy;s x;s fu.kZ; dks turk rd igqpkus ds fy;s D;k O;oLFkk gS \

 

              laoaf/kr ukxfjd dks rRdky fu.kZ; ls voxr djk fn;k tkrk gS A

 

9-4- fofHkUu Lrj ij fdu vf/kdkfj;ksa dh laLrqfr fu.kZ; ysus ds fy;s izkIr dh tkrh gS \

 

9-5- vafre fu.kZ; ysus ds fy;s izkf/kdkfjr vf/kdkjh A

              lgk;d d`f"k ;a=h

 

 

 

v/;k;&10 eSuqvy&9

 

vf/kdkfj;ksa vkSj deZpkfj;ksa dh funsZf'kdk

 

10-1-

 

 

dz- la-

      uke

in uke

,l-Vh- Mh- dksM

    nwjHkk"k

 QSDl

bZ- esy-

irk

 

tuin f'koiqjh

 

 

dk;kZy;

vkokl

 

 

 

1

Jh ,-ds-iksjoky

lgk-d`-;a-

07492

224852

&

&

agriengshi@mp.nic.in

dksBh ua-6 fQthdy jksM f'koiqjh

2

]] ukjk;k.k izlkn 'kekZ

ys[kkiky

07492

224852

&

&

&

}kjk&dk;kZy; lgk;d d`f"k ;a=h f'koiqjh

3

]] vjfoUn  fldjokj

lgk-xzs-3

07492

224852

&

&

&

  &**&

4

]] jktsUnz flag

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

5

]] Ogh0,l0 fldjokj

d`-fo-v-

07492

224852

&

&

&

&**&

6

]] ,0ds0 nhf{kr

xzk-d`-fo-v-

07492

224852

&

&

&

&**&

7

]] vkj-,l- HkkxZo

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

8

]] vks0ih0xqIrk

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

9

]] ds0ch0uk;j

;akf=d

07492

224852

&

&

&

&**&

10

]] ijlqjke

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

11

]] ,l0,u0 'kekZ

Vh0Mh0

07492

224852

&

&

&

&**&

12

]] ts0ih0'kekZ

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

13

]] fxjoj yky

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

14

]] ykyflag

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

15

]] eksguyky tks'kh

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

16

]] jke xksiky

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

17

]] fot; 'kadj

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

18

]] ljou yky

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

19

]] gydsjke

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

20

]] deysUnz flag

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

21

]] udVwjke

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

22

]] ds- ds- mik/;k;

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

23

]] izrki dqekj iklj

;k-lgk-

07492

224852

&

&

&

&**&

24

]] vOnqy lyke

Vh-Mh-

07492

224852

&

&

&

&**&

25

]] oh- ,l- tknkSu

;k- lgk-

07492

224852

&

&

&

&**&

26

]] oh- ,l- jktiwr

l-Js-3

07492

224852

&

&

&

&**&

27

]] ih-,l- lq/kkdj.k

,-lh-vks-

07492

224852

&

&

&

&**&

28

]] goho [kku

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

29

]] ohj flag

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

30

]] jks'ku yky iky

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

31

]] j.kthr flag

Mh-oh-

07492

224852

&

&

&

&**&

32

]] ok;- ,- dqjsZ'kh

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

33

]] vkj-th-,l- rksej

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

34

]] jke nRr

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

35

]] jes'k dqekj iky

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

36

]] eqjkjh yky vks>k

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

37

]] pks[ks yky

vkjMh,p

07492

224852

&

&

&

&**&

38

]]fo".kw jtd

pkSdhnkj

07492

224852

&

&

&

&**&

39

]] jkes'oj izlkn

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

40

]] txUukFk

Hk`R;

07492

224852

&

&

&

&**&

41

]] dkys [kku

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

42

]] vkj- ds- uk;j

LosPNd

07492

224852

&

&

&

&**&

43

]] fot; jko tkno

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

44

]] x;k izlkn

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

45

]] jkenhu 'kekZ

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

46

]] nsosUn flag

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

47

]] jktsUnz feJk

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

48

]] jktkjke

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

49

]] Moksyh okFke

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

50

]] jke oju vkfnoklh

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

 

tuin v'kksduxj

 

 

 

 

 

 

 

51

Jh Ogh- ds- tSu

;k- lgk-

07492

224852

&

&

&

}kjk&Mkstj@Iykfoax ;wfuV v'kksduxj

52

]] dkyw jke

Vh-Mh-

07492

224852

&

&

&

&**&

53

]] ukflj [kku

]]

07492

224852

&

&

&

&**&

54

Jh dSyk'k  lkgw

Vh-Mh-

07543

 

&

&

&

&**&

55

]] y{e.k okyk th

]]

07543

 

&

&

&

&**&

56

]] jke y[ku oekZ

LosPNd

07543

 

&

&

&

&**&

57

]] jke Hkjkslk

]]

07543

 

&

&

&

&**&

58

]] okow yky

]]

07543

 

&

&

&

&**&

59

]] gfjjke

]]

07543

 

&

&

&

&**&

60

]] mek'kadj 'kekZ

]]

07543

 

&

&

&

&**&

61

]] v'kksd lksuh

]]

07543

 

&

&

&

&**&

62

]] usrjke dksfV;k

]]

07543

 

&

&

&

&**&

63

]] izeksn dqekj

]]

07543

 

&

&

&

&**&

 

 

v/;k;&11 eSuqvy &10

 

izR;sd vf/kdkjh vkSj deZpkjh }kjk izkIr ekfld ikfjJfed vkSj mlds

fu/kkZj.k dh i}fr

 

 

11-1-

 

dz- la-

uke

inuke

ekfld ikfjJfed

ikfjrksf"kd@ ikfjrksf"kd HkRrk

ikfjJfed ds fu/kkZj.k dh i}fr tks fu;ekoyh esa nh x;h gks

 

tuin f'koiqjh

 

 

 

 

1

Jh ,-ds-iksjoky

lgk-d`-;a-

17515@&

 

e/; izns'k 'kklu osrufu/kkZj.k fu;e vuqlkj

2

]] ukjk;k.k izlkn 'kekZ

ys[kkiky

9988@&

 

]]

3

]] vjfoUn  fldjokj

lgk-xzs-3

6455@&

 

]]

4

]] jktsUnz flag

]]

7299@&

 

]]

5

]] Ogh0,l0 fldjokj

d`-fo-v-

10136@&

 

]]

6

]] ,0ds0 nhf{kr

xzk-d`-fo-v-

10734@&

 

]]

7

]] vkj-,l- HkkxZo

]]

10138@&

 

]]

8

]] vks0ih0xqIrk

]]

10933@&

 

]]

9

]] ds0ch0uk;j

;akf=d

9540@&

 

]]

10

]] ijlqjke

]]

9063

 

]]

11

]] ,l0,u0 'kekZ

Vh0Mh0

8268@&

 

]]

12

]] ts0ih0'kekZ

]]

8268@&

 

]]

13

]] fxjoj yky

]]

9540@&

 

]]

14

]] ykyflag

]]

9063@&

 

]]

15

]] eksguyky tks'kh

]]

8904@&

 

]]

16

]] jke xksiky

]]

8904@&

 

]]

17

]] fot; 'kadj

]]

8268@&

 

]]

18

]] ljou yky

]]

8268@&

 

]]

19

]] gydsjke

]]

9063@&

 

]]

20

]] deysUnz flag

]]

8268@&

 

]]

21

]] udVwjke

]]

9063@&

 

]]

22

]] ds- ds- mik/;k;

]]

6455@&

 

]]

23

]] izrki dqekj iklj

;k-lgk-

11935@&

 

]]

24

]] vOnqy lyke

Vh-Mh-

8060@&

 

]]

25

]] oh- ,l- tknkSu

;k- lgk-

11925@&

 

]]

26

]] oh- ,l- jktiwr

l-Js-3

7346@&

 

]]

27

]] ih-,l- lq/kkdj.k

,-lh-vks-

7314@&

 

]]

28

]] goho [kku

]]

6455@&

 

]]

29

]] ohj flag

]]

6996@&

 

]]

30

]] jks'ku yky iky

]]

6455@&

 

]]

31

]] j.kthr flag

Mh-oh-

8688@&

 

]]

32

]] ok;- ,- dqjsZ'kh

]]

9381@&

 

]]

33

]] vkj-th-,l- rksej

]]

9063@&

 

]]

34

]] jke nRr

]]

9063@&

 

]]

35

]] jes'k dqekj iky

]]

6996@&

 

]]

36

]] eqjkjh yky vks>k

]]

6455@&

 

]]

37

]] pks[ks yky

vkjMh,p

9063@&

 

]]

38

]]fo".kw jtd

pkSdhnkj

5595@&

 

]]

39

]] jkes'oj izlkn

]]

5023@&

 

]]

40

]] txUukFk

Hk`R;

5516@&

 

]]

41

]] dkys [kku

]]

5118@&

 

]]

42

]] vkj- ds- uk;j

LosPNd

5245@&

 

]]

43

]] fot; jko tkno

]]

5245@&

 

]]

44

]] x;k izlkn

]]

5245@&

 

]]

45

]] jkenhu 'kekZ

]]

4259@&

 

]]

46

]] nsosUn flag

]]

4259@&

 

]]

47

]] jktsUnz feJk

]]

4259@&

 

]]

48

]] jktkjke

]]

5705@&

 

]]

49

]] Moksyh okFke

]]

5245@&

 

]]

50

]] jke oju vkfnoklh

]]

4259@&

 

]]

 

tuin v'kksduxj

 

 

 

]]

51

Jh Ogh- ds- tSu

;k- lgk-

12243@&

 

]]

52

]] dkyw jke

Vh-Mh-

8268@&

 

]]

53

]] ukflj [kku

]]

9381@&

 

]]

54

Jh dSyk'k  lkgw

Vh-Mh-

8904@&

 

]]

55

]] y{e.k okyk th

]]

9540@&

 

]]

56

]] jke y[ku oekZ

LosPNd

5245@&

 

]]

57

]] jke Hkjkslk

]]

5245@&

 

]]

58

]] okow yky

]]

4736@&

 

]]

59

]] gfjjke

]]

4736@&

 

]]

60

]] mek'kadj 'kekZ

]]

4736@&

 

]]

61

]] v'kksd lksuh

]]

4736@&

 

]]

62

]] usrjke dksfV;k

]]

4259@&

 

]]

63

]] izeksn dqekj

]]

4259@&

 

]]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v/;k;&12 eSuqvy&11

izR;sd vfHkdj.k dks vkoafVr ctV

lHkh ;kstukvks] C;; izLrkoksa rFkk /ku forj.k dh lwpuk

 

 

12-1- o"kZ 2004&2005%

 

vU; yksd izkf/kdj.kksa ds fy;s

 

dz- la-

en

izLrkfor ctV

Lohd`r ctV

'kklu }kjk fd'rksa esa

dqy O;;

1

13&2401&113&4204

 

 

 

 

 

11 osru ,oa HkRrs

 

 

 

 

 

001 deZpkjh dk osru

2475000

2475000

&

2753137

 

002 eagxkbZ HkRrk

1373000

1373000

&

1750349

 

 vU; HkRrs

105400

105400

&

105531

 

fpfdRlk HkRrk

17000

17000

&

16762

 

vukt vfxze

20000

20000

&

10000

 

R;ksgkj vfxze

4000

4000

&

&

 

12&etnwjh

50000

50000

&

49588

 

21&;k=k O;;

55000

55000

&

54884

 

22&dk;kZy; O;;

 

 

 

 

 

Mkd rkj O;;

2000

2000

&

1910

 

fotyh ,oa ikuh

45000

45000

&

44986

 

ofnZ;ka

26000

26000

&

25810

 

osru lkexzh

4000

4000

&

3993

 

vU; vkdfLed O;;

8000

8000

&

7960

 

ih-vks-,y-

400000

400000

&

399897

 

33& vuqj{k.k

700000

700000

&

698041

2

045&2702&01&101&1403

 

 

 

 

 

11 osru ,oa HkRrs

 

 

 

 

 

osru

1223500

1223500

&

1276626

 

eagxkbZ HkRrk

815000

815000

&

796039

 

vU; HkRrs

52900

52900

&